Categories
Uncategorized

Mijn positie in akelige proxy oorlog Oekraine nog eens duidelijk…

Het is helaas…ondanks dat het als fervent voorvechter zijnde van vrede en ons systeem van democratie, rechtstaat en grondrechten toch ergens vanzelfsprekend zou moeten zijn…in deze tijd nodig hier nog eens heel duidelijk over te zijn, ook al had ik al mijn disclaimer. Zeker als de mening zoals ik die heb niet past in de zwart/witte setting die net als o.a. de War on Terrorism en vooraf Irak 2003 weer heerst en ook door de propaganda en verschillende opiniemakers en de effecten van massavorming&hysterie hier welhaast wordt afgedwongen.

Nee, ik ben dus niet pro Rusland of pro Poetin en nee ik was en ben niet voor de keiharde beslissing van Rusland om op 24 februari 20222 tot de grootschalige militaire inzet en oorlogshandelingen en vervolgens bezetting en annexatie van meer delen van Oekraïne over te gaan. Ik heb daar geen begrip voor. En het moet zo snel mogelijk gestaakt worden en komen tot een vredesplan. Maar ik denk dus wel te begrijpen hoe en waarom Rusland tot dat keuzemoment is gekomen, ja door bewuste provocatie van de hoog strategische Russische rode lijn in Oekraïne door de nationalistische VS en VK en hun sympathisanten binnen de NAVO en EU eind vorig jaar en begin dit jaar. Het verschil dus tussen iets begrijpen en ergens begrip voor hebben.

Die dat deden vanuit een nationalistisch project gericht sinds eind jaren ’90 tegen Rusland maar dus ook de EU. Tegen de groeiende samenwerking tussen de EU en Rusland en toekomstplannen en visies die na een mogelijke vrijhandelszone uiteindelijk zouden kunnen leiden tot een EU van Lissabon tot Vladivostok. Ook de wel echte Europese visie van Poetin dus. Een EU die zo steeds groter, sterker en autonomer zou worden. Ook de recente meer autonomie stemming binnen de EU na 4 jaar president Trump, ook qua veiligheid en dus eigen militaire capaciteiten, speelden mee. Het Strategisch Kompas van de EU werd recent net uitgegeven maar ondergesneeuwd door de groeiende spanningen. En ook de opmerking van de Franse president Macron dat ‘hun’ NAVO brain death was kwam binnen in de Atlantische gemeenschap en wekte daar grote irritatie en wrevel.

Een grotere, sterke en autonome EU wat dus tegen de strategische belangen was van de inmiddels nationalistische VS, die als empire in decline, haar machtspositie en leidersrol binnen de haar nagestreefde Pax Americana wilde behouden en weer herstellen. Een nationalistische visie en doctrine die volgens mij zowel bij de Republikeinen als Democraten bestaat. Zij verschillen dus niet qua doelstelling…’America First’…’Make in America’… maar wel qua hoe dat in te vullen en te bereiken. Republikeinen meer isolationistisch en machtspolitiek vanuit fort Amerika, Democraten meer internationalistisch via door de VS gedomineerde bondgenootschappen. Hun nationalisme vooral die bij de Democraten hier vaak over het hoofd gezien. Naast dat zo negatief kijken en denken over ‘onze bevrijders’ voor velen toch een brug te ver is. En voor mij ook akelige constatering gedurende een pijnlijk proces afgelopen decennia…

Toen een window of opportunity zich na het vertrek van Trump en de demping van de heftige corona crisis voordeed, besloot men tot een soort machtsgreep in Europa tegen Rusland en dus ook de EU. Door om verschillende redenen het reeds bestaande conflict met Rusland rond vooral Oekraïne binnen dit project bewust te provoceren met een dus ingecalculeerde verwachtte en dus welhaast gewenste keiharde beslissing van Rusland, na een laatste felle waarschuwing maar ook weer een duidelijke handreiking, en escalatie tot de nieuwe militaire aanval en de akelige proxy oorlog zoals die nu sinds februari 2022 voortduurt. En dus mijns inziens door de dus echte provocateurs ook nog steeds bewust wordt gerekt. Met…zoals ook bij de vorige projecten van de VS en VK en hun sympathisanten binnen de NAVO, EU en wereld in Afghanistan, Irak en Libië…weer desastreuze gevolgen voor land, regio en wereld. Men was dus gewaarschuwd maar keek weg…al dan niet wegens medeplichtigheid hieraan.

Het doel is dus niet alleen het bewust herstarten van de Koude Oorlog tegen nu Rusland, een Koude Oorlog die volgens mij in Washington en Londen en het NAVO hoofdkwartier in Brussel nooit is gestopt, maar ook om een zo weer verzwakte…ik noem dat inmiddels ook brain death…EU, of wat daar van overblijft straks…een EU die in feiten een groeiende primaire machts- en economische concurrent van de VS was en werd tot grote irritatie binnen zowel de top Republikeinen als Democraten…zo weer verdeeld en beheerst deel te laten blijven van het hernieuwde Pax Americana 2.0. (1.0 zie ik die tijdens de Koude Oorlog). Ondersteunt en geholpen door de veelal anti-EU-sceptische Europese sympathisanten…ik noem de felste daarvan inmiddels gewoon collaborateurs…binnen de NAVO en EU zelf. In feiten dus een machtsgreep binnen de pro-Atlantische versus pro-EUropese richtingenstrijd die al langer gaande was binnen EU en Europa.

En het had echt heel anders kunnen gaan…er was wel degelijk een vreedzaam en in vele opzichten voor alle betrokken landen beter en denk ik wijzer alternatief.

Ik ben hier als sterk pro EUropa…zij het wel een EU in confederale vorm en niet de federale vorm die verdwaasden als de Belgische EU-politicus Verhofstadt aanhangen en mij ook vaak dus onterecht wordt verweten…dus zeer fel op tegen. Omdat dit zowel de Europese droom op basis van de pijnlijk verkregen lessen van die verschrikkelijke Eerste en Tweede Wereldoorlogen hier in Europa, onderuit haalt en Europa dus weer akelig deelt met een nieuw IJzeren Gordijn, maar ook omdat dit de EU…of wat daar van overblijft straks…en Europa als geheel ernstig verzwakt in de steeds fellere strijd die nu en in de toekomst globaal speelt bij het herverdelen van de zeer oneerlijk verdeelde welvaart op aarde. Waar het groeiende arme deel van de wereldbevolking een groter deel van wensen, nu zij via internet en sociale media en vooral hun mobiele smartphones zien hoe oneerlijk dat verdeeld is en waarom dat zo is. En waar, ook door de zeer nadelige effecten van de klimaatverandering en uitputting van grondstoffen en natuurlijke bronnen een voortdurende blijvende economische groei niet een antwoord meer op kan zijn. De nog zeer welvarende EU en Europa zo uiteindelijk het kind van deze rekening wordt, waar de andere welvarende machtsblokken als de VS en China hun welvaart, grenzen en strategische belangen veel beter en harder beschermen. Naast dan win- en afzetgebied voor Made in China maar onder hun anti Chinese druk nu steeds meer voor Made in America.

Naast mijn felle strijd als polemoloog tegen dit kwaadaardige nationalisme, pas ik voor deze situatie en toekomst voor de EU en Europa als geheel. Ik wil mij als (nu) True EUropean daar fel tegen verzetten binnen mijn beperkte mogelijkheden en de spelregels van ons en mijn geliefde systeem van democratie, rechtstaat en grondrechten (die door verlies aan geloofwaardigheid door corruptie, liegen en visieloos opportunistisch vooral moreel failliet beleid en gebrek aan aanpassing aan de moderne tijd sowieso al zwaar onder druk staan). Ik wil dus zowel zo snel mogelijk een einde aan deze akelige en dus bewust uitgelokte proxy oorlog in Oekraïne via een vredesplan…in feiten dus ook gericht tegen de EU en Europa als geheel…en daarna de EU zien uitgroeien tot EUropa van Lissabon tot Vladivostok richting 2045. Als we in dat jaar herdenken en vieren dat 100 jaar geleden in 1945 die afschuwelijke destructieve Tweede Wereldoorlog hier in Europa officieel stopte…welke lessen men dus hier blijkbaar al weer is vergeten of…erger…nu zelfs voor eigen belang en goedpraten collaboratie misbruikt.

Een heel verhaal geworden…het blijft een complex iets…maar geeft hopelijk duidelijk aan waar ik hier sta.