Categories
Beleid De Nederlanden Defensiebeleid Nederland Defensievisie De Nederlanden Den Helder Nederland Politiek Suggesties en ideeën.. Visies

Mijn woonplaats en ‘stadje’ Den Helder

Opmerkingen, ideeën, visies en suggesties mijnerzijds over ‘mijn stadje’ Den Helder 😍 en regio Noordkop..

Laatste update: 23-05-2023 15:15
– Nieuwe Marinierskazerne ‘Fort Doggershoek’ te Den Helder komt in huidige AZC Doggershoek en directe omgeving.
– Verschillende design aanpassingen en reparaties html en overlap met artikel ‘Mijn provincie Noord-Holland’.
– Niet werkende linken Index gerepareerd, index terug linken en nieuw onderwerp..nieuw Station Den Helder.
– Bijgewerkt, nieuwe onderwerpen toegevoegd en Index met linken aangebracht..


INDEX

>> Nieuwe OV station Den Helder
>> Herinrichting ‘racebaan’ Kanaalweg
>> Nieuwe Marinierskazerne Fort Dirkz Admiraal
>> Stadsvernieuwing..’Binnen de Tweede Linie’..
>> De stad en haven weer verbinden!!
>> Noord-Hollandse meren plan en routes
>> Na een bezoek aan de Zeedijk..project Dijkkwartier? en mijn eigen visie Dijkzone
>> Zomaar wat plak en knip werk in centrum..
>> Wat gedachten over het winkelaanbod..
>> Sloop onze Lange Jaap?!?!
>> Tweede veerhaven TESO in Den Oever
>> Verwarrend kruispunt!!
>> Nieuwe stadhuis Den Helder
>> Extra brug voor ontlasten centrum


Nieuwe OV Station Den Helder

Mijn idee voor een nieuw NS station Den Helder. Het bestaande stationsgebouw dat het oude Waterstaatstation van de derde klasse in 1958 verving en dat geldt als een typerend voorbeeld van wederopbouwarchitectuur en de status van Helders gemeentelijk monument heeft vindt ik zelf oud en niet functioneel en zeker vergeleken bij het oude gebouw gewoon lelijk. Dus als dat mijns inziens prachtige klassieke gebouw in 1958 gesloopt en vervangen kon worden door het huidige, dan moet het wat mij betreft nu opnieuw kunnen binnen de stadsvernieuwing van Den Helder.

Waarbij het oude stationsgebouw dus als voorbeeld en inspiratiebron dient. Als dus nieuw functioneler NS treinstation, Bus OV knooppunt en naast winkels mogelijk ook andere voorzieningen. Het oude postkantoor en voormalig Rob Scholten Museum dat nu wordt omgebouwd tot luxe appartementen had er over een breed front ook heel fraai in geïntegreerd kunnen worden. Dat kan met een aangepaste façade alsnog of het nieuwe stationsgebouw beslaat alleen de voor- en (dan beduidend langere) zijvleugel van het huidige NS/OV station.


Herinrichting ‘racebaan’ Kanaalweg

Ik heb er dagelijks zicht op vanaf mijn appartement aan de Kerkgracht. Veel te vaak gewoon een racebaan voor verknipte auto- en motorrijders die blijkbaar denken dat ze Max Verstappen zijn. Levensgevaarlijk en onverantwoord..ook dat men bij bestuur en gemeente dit gewoon in stand houdt zo en toelaat. Dus al langer aan het nadenken, puzzelen en ‘op mijn manier’ ontwerpen hoe deze weg en ook die aan de andere kant (Kerk- en Loodsgracht) als de ‘gracht’ aka Heldersch Kanaal zelf her in te richten. Waardoor het en weer een mooie en sierlijke Kanaalweg wordt die past bij het fraaie aanzicht van de (dan ook opgeknapte) gracht en gewoon wel veiliger is voor alle verkeersdeelnemers en de bewoners. Ook werk in uitvoering dus..

Terug Index


Nieuwe Marinierskazerne Den Helder

Onderdeel van mijn strategische visie Krijgsmacht Der Nederlanden 2045. Binnen die visie wordt het huidige AZC Doggershoek en omgeving omgevormd tot een nieuwe Marinierskazerne ‘Fort Doggershoek’ (voorlopige door mij gekozen naam) in Den Helder voor 1 mariniersbataljon. Nog nader uit te werken..

Terug Index


Stadsvernieuwing..’Binnen de Tweede Linie’..

De Stad binnen de Linie..een bekende term hier en ook het stadsdeel/wijk waar ik zelf woon..is het oudste deel van de stad en wordt in het zuiden en westen begrensd door de verdedigingslinie van Den Helder. Binnen deze visie van mij wordt er dus een tweede Linie aangelegd..en wordt de oude Linie dus de eerste Linie. Om zo ook de ‘nieuwe’ stadsdelen/wijken van Den Helder…Nieuw-Den Helder en De Schooten..sterker te verbinden en te koppelen aan het oude stadsdeel binnen de Linie. Om zo een sterkere stadsstructuur- en gevoel te bewerkstelligen. Ook door nieuw- en verbouw en aanpassingen aan de bebouwing en de infrastructuur. Ik noem bijvoorbeeld elders het creëren van nieuwe grachten..daar in het kader van een alternatieve visie op de benodigde verdediging tegen de dreiging van water, ook gezien de stijgende zeespiegel. Nog nader uit te werken..

Terug Index


De stad en haven weer verbinden!!

Tijdens het lezen over geschiedenis van en projecten in Den Helder en mijn waarnemingen vanuit huis en tijdens mijn wandelingen bezig nu met dit idee om de stad en de haven (ook de nieuwe Marinehaven) weer meer met elkaar te verbinden zoals vroeger. Iets wat mij aansprak en ik mis nu. Door de ‘oude’ haveningang weer de ingang te maken, het Havenplein echt goed te herstellen en toegankelijker te maken als ook de havenkant en in dat proces ook de veerhaven van TESO te verplaatsten. Dat laatste al dan niet samen met mijn idee eerder van een tweede veerhaven TESO in Den Oever en zo betere spreiding van vaak (te) drukke toestroom en uitstroom verkeer van en naar Texel welke de stad verstopt, overlast veroorzaakt zo, zonder dat de stad er zelf van profiteert. Naast de andere visie op de toekomst Zeedijk en bebouwing daar. Schets tot nu toe..werk in uitvoering..

Terug Index


Noord-Hollandse meren plan en routes

In de kern de bestaande meren in Noord-Holland vergroten en tussen het Noordzeekanaal via de Zaan en Noord-Hollands Kanaal naar het Alkmaarder- en Uitgeestermeer en via het Noord-Hollands Kanaal en Kanaal Almaar Omval-Kolhorn verder naar uiteindelijk het Amstelmeer nog 2 tot 5 grotere nieuwe meren aanleggen door weer laten onderlopen van delen van polders. Dit vormt zo een aantrekkelijke meren route van het zuidelijk naar het noordelijke punt van Noord-Holland. Dit voor de groeiende waterrecreatie van eigen bewoners en toerisme als ook commercieel watergebruik. Maar vooral ook als extra waterberging gezien de toenemende effecten van de klimaatverandering. Zoals de piekmomenten van heel veel regenwater of juist droogte met te weinig zoetwater. Naast de effecten van de zeespiegelstijging. Waardoor meer zeewater kan worden opgevangen bij zware stormen en de dijken dus minder verhoogd hoeven te worden (wel versterkt om ook bij overslag intact te blijven). Verdediging in de diepte. Nog nader uit te werken..

Terug Index


Na een bezoek aan de Zeedijk..project Dijkkwartier? en mijn eigen visie Dijkzone

Na weer een aangenaam bezoek aan de Zeedijk gisteren..uitkijkend op het prachtige Marsdiep en aan de overkant Texel en waar Zr.Ms. Karel Doorman aan het oefenen was met haar helikopter die mee gaat op missie..een foto van Den Helder vanaf Texel..en weer artikelen gelezen te hebben over de door de klimaatverandering onder andere zorgelijk snel stijgende zeespiegel, bleef het me even bezighouden.

En is het weer verhogen van dijken..zoals ze dus ook weer van plan zijn met de al hoge Zeedijk..nog wel de oplossing?! Het doet me sterk denken aan de verdedigingswerken en muren van kastelen en forten in de loop der eeuwen..die ook steeds verder werden verhoogd en verdikt in reactie op steeds krachtigere kanonnen en uiteindelijk de komst van ook luchtaanvallen dat niet meer effectief maakte. En men ander verdedigingsconcepten en middelen moest bedenken. Moet je die dijken dus wel nog steeds hoger willen maken? Of is ook dat onbruikbaar geworden en moet je ook hierin een ander verdedigingsconcept en middelen gaan kiezen..zoals een bredere verdediging in de diepte. Dit dan niet verstandiger nu?!

En dat was waar ik aan dacht kijkend op en naar de Zeedijk hier in Den Helder. En kun je dan binnen zo’n verdedigingsconcept in de diepte de nu al hoge Zeedijk niet zelfs weer verlagen?! Ik zag vanmorgen een afbeelding op een oude ansichtkaart die hier hangt in de gang van de Zeedijk vroeger en de nog wel zichtbare skyline van Den Helder toen. Waar door die hoge Zeedijk weinig meer van over is, op enkele hoge gebouwen na en nieuwbouw panden die erbovenuit proberen te komen.

Terug Index

En ik dacht hierbij ook direct aan het Dijkzone plan..Stad aan het Water…Dijkkwartier dat hier in Den Helder wordt ontwikkeld en onderzocht op haalbaarheid nu om daar weer verandering in te brengen. De stad weer te koppelen zo aan de zee. Mooi plan, prikkelend!!..ook voor de lichtvervuiling van het Marsdiep trouwens. Maar is het niet ‘water naar de zee dragen’ om het heftige effect te corrigeren van wat mogelijk dus achterhaald is?! En binnen het beschikbare budget..er wacht ons langdurige economische spanning immers..straks wel te financieren zo?! En waarom zo’n beperkte eerste fase nog..uitbreiding is beoogd op termijn..indien betaalbaar?! Waardoor de nieuwe woonwijk eerder een litteken wordt in de lange dijk en zoveel andere wijken en hun bewoners in grote onzekerheid blijven over de toekomst..en dus ook waarde..van hun wijk en huizen (zie daarover vraag&antwoord bij brief de ‘stand van zaken’ Dijkzone project dat hier rondgestuurd werd).

Want stel..als je de Zeedijk dus niet verder verhoogt maar juist weer verlaagt (tot zeg de huidige asfaltlaag..). De dijk dan zelf wel sterk(er) en stevig(er) maakt. Ook door in de dijk binnen de bebouwde kom van Den Helder een rij dijkwoningen in te verwerken/bouwen. Die met hun gewicht en verankering via hun fundering zo ook extra stevigheid aan het dijklichaam geven en met alleen (voorbeeld op de afbeeldingen zijn dus te hoog!!) hun afwisselende daken/daklijn boven de zeedijk uitstekend, zo de historische skyline van de stad terugkeert..en lichtvervuiling uitblijft.

De verdediging tegen de (rijzende) zee en risico’s op wateroverslag bij zeer hoge waterstanden dan dus in de diepte aanlegt. Met een extra (ondiepe) ‘Dijkgracht’ achter de zeedijk tussen de beoogde dijkwoningen en bestaande panden in. Door uitgebreide en/of verdiepte bestaande grachten in de stad zelf die ook beter met elkaar verbonden zijn. Ook de bestaande infrastructuur en woningen daarop worden aangepast. Denk aan het water stremmend kunnen afsluiten van de begane grond van woningen of als die toch vol lopen daar geen vitale voorzieningen en aansluitingen. Het aanleggen van slimme afwatering(sroutes) als zoals geulen op de zeedijk zelf maar ook tussen de huizen en in de straten daarachter. Nieuw- en verbouw en aanpassingen die trouwens ook de stad kunnen verfraaien en meer woonplezier geven.

Terug Index

En dan dus vergrote en ook nieuwe wateropslaglocaties verder landinwaarts (zie ook mijn Noord-Hollandse merenplan en routes in dat kader). Die het overslaande zeewater via grachten en kanalen kunnen opvangen. Ook zeer bruikbaar trouwens bij teveel neerslag..of juist te weinig. Wat we ook steeds vaker (zullen) zien en de heftige effecten daarbij, zoals overstromingen en droogte..ook negatieve gevolg van de klimaatverandering. Denk hierbij ook aan de drinkwatervoorziening en bijvoorbeeld het besproeien van landbouwgronden.

Zeewater dat zo eens bij die nog steeds uitzonderlijke gelegenheid over de dan dus beresterke (verlaagde) zeedijk heen slaat maar dan via afwateringskanalen op de dijk zelf en tussen (of zelfs onder) de huizen door in de grachten en zo wateropslag locaties opgevangen en opgeslagen kan worden. De afgegraven grond van de zeedijk en nieuwe grachten en beoogde meren landinwaarts kan weer worden gebruikt voor versterking van de bestaande dijken rond die nieuwe meren en voor andere lokale projecten..zoals voo mijn andere visie-project voor Den Helder.. “Binnen de Tweede Linie”.

Terug Index

En zo kan, mogelijk binnen hetzelfde beschikbare budget, naast de aanpassing van de zeedijk zelf, ook direct de hele dijkzone binnen de bestaande bebouwde kom en infrastructuur worden aanpast, opgeknapt en opgewaardeerd (want waarom nieuwbouw?!) en verder met nieuwbouw worden verdicht. Met bijvoorbeeld dus de hele rij aan in de verlaagde en versterkte Zeedijk geïntegreerde dijkwoningen met nieuwe dijkgracht en straten waar nu nog een brede grasstrook en dijkweg loopt.

Zonder dat dus de typerende dijkzone en skyline van het ‘oude’ Den Helder echt drastisch wordt veranderd, zoals..vind ik..dus wel gebeurd bij het Dijkzone-Dijkkwartier visie&project. Moderniteit, ook in de stedenbouw hoeft naar mijn mening niet altijd te worden tegengehouden door historisch behoud of klassieke visies. Maar dit lijkt me hier toch wel een punt van terechte kritiek en zorg. Ook gezien het effect van die nieuwe skyline van het Dijkkwartier op het aanzicht van de stad naast dus ook op..ook door lichtvervuiling..op het Marsdiep en de Waddenzee.

Wat mijn aanvankelijke enthousiasme na de eerste presentatie van deze visie en dit plan in de loop van de tijd na veel bekijken en doordenken fors heeft getemperd en ik er inmiddels zelf dus geen voorstander meer van ben. Er zijn denk ik dus betere alternatieven..

(Ook nog werk in uitvoering..nog genoeg om nader te bekijken en uit te denken en te werken, te herzien..en mogelijk ook weer los te laten..)

Terug Index


Zomaar wat plak en knip werk centrum..😊

Na idee tijdens wandeling door stad vanaf huis naar NS station en later weer terug. Vooral rond de kerk. Allemaal mogelijk al lang in kannen en kruiken in het laatste bestemmingsplan dat er heel mooi uitziet(!)..net zoals verplaatsing locatie McDonald’s naar nieuwbouw waarover ik al las. Dan heb ik er zelf gewoon plezier mee gehad..😉

Terug Index


Wat gedachten over het winkelaanbod..

Maar mogelijk bestaat het al!! Landelijk herstel aantal winkels niet in Den Helder te zien. Maar soms heb je in een stad zeg 2 kledingzaken in twee winkelcentra die matig draaien, waar 1 zaak goed zou draaien..maar dan bedien je burgers in het andere winkelcentrum onvoldoende. Die niet altijd de mogelijkheid hebben naar die ene winkel te gaan..fysiek, financieel, gebrek aan OV..of leidt dat leidt tot ongewenste extra auto mobiliteit. Supermarkten blijven vaak wel in alle winkelcentra en buurten actief. Wat als je nu toch die ene wel goed draaiende winkel creëert en dan in de supermarkt(en) in het andere winkelcentrum de mogelijkheid creëert om producten uit die ene winkel te bestellen en daar in eigen supermarkt op te halen?! Elektrische busjes rijden rond om binnen de winkels in Den Helder deze producten op te halen en bij die (Jutter?) balies af te leveren. Zo concurreer je ook beter tegen de landelijke internet winkels. En zijn er ook uitbreidingsopties naar andere klanten die anders de fysieke winkels niet bezoeken. Als een busje onderweg is kan het immers ook even stoppen bij..

Terug Index


Slop onze Lange Jaap?!?!

Never nooit niet!!!!😡 Wie verzint zoiets?!🤷🏻‍♂️🤦🏻‍♂️ Opknappen dus!!😠 En dat mag best wat kosten na decennia van achterstallig onderhoud!!😤 Zelf idee van een replica is ‘goedkope’ oplossing zonder gevoel voor..😖

Terug Index


>> Tweede veerhaven TESO in Den Oever

Gezien de al langer durende en structurele problematiek rond aan- en afvoer Texel⛴ in Den Helder. Naast de bestaande TESO veerhaven in Den Helder zou ik voor een tweede veerhaven in Den Oever gaan. Daar steken dan de meeste auto’s (met caravan), vrachtwagens, campers en motoren over. Zo een directe aansluiting op de naastgelegen snelweg A7🛣 . Bij de terminal in Den Helder alleen nog eventueel de voertuigen van de eigen bewoners en bedrijven op Texel zelf, naast verder alleen nog fietsers en mensen te voet (via OV). Bij De Kooy komt dan een parkeergarage (met de zonnepanelen op het dak). Waar mensen die naar Texel willen hun auto kunnen parkeren om daarna per fiets, te voet of via OV naar Texel af te reizen. Hierdoor ontstaan ook allerlei secundaire activiteiten daar (fietsverhuur, wasstraat, auto-onderhoud, e.d.) naast dat er fietsroutes vanuit daardoor de stad naar de veerhaven gecreëerd kunnen worden. Langs lokale bezienswaardigheden en winkels.

Terug Index


Verwarrend kruispunt!!

Al een aantal keer gehoord en zelf al eens ervaren ‘s nachts, ook van familieleden die hier op bezoek kwamen, dat bij dit kruispunt eind Weststraat het links richting de Kanaalweg afslaan verwarring veroorzaakt waar men nu precies moet inrijden🤔. Omdat de indruk ontstaat dat er alleen een uitgaande weg is daar en men zo dreigt te gaan spookrijden😰. Zeker ‘s avonds🌜en bij slecht weer🌧. Sommige belanden bijna op het er naast gelegen fietspad😅. Misschien inmiddels aangepakt..maar anders extra aanwijzers↙️ of geleide-strepen op de weg wenselijk lijkt mij. Kleine moeite groot plezier..🙂

Terug Index


Nieuwe stadhuis..

Hoewel de nieuwe locatie en opzet al besloten is en de bouw in gang gezet inmiddels, had ik het..zeker nu ook weer met de economische crisis..lekker gelaten bij waar het stadhuis nu zit..in het ‘voormalige’ nu tijdelijke stadhuis op de Kerkgracht 1!! Dan met de aankoop van de andere klassieke panden daarnaast en eventueel aan- of nieuwbouw ook plaats voor de andere gemeentelijke diensten. De voorziene parkeerproblematiek was ook op te lossen.

Toch geen optie, dan had ik voor verbouw- en nieuwbouw gegaan bij en boven het NS station met oude station van vroeger als inspiratie (zie mijn voorstel voor nieuw station hierboven). Zoals de gemeente Den Helder het in 2012 als plan had ontwikkeld met een nieuw stadhuis, waarin het station zou moeten worden opgenomen. Maar hiertegen protest rees, ook gezien typerende stijl huidige stationsgebouw, en dit plan van de tafel verdween. Ook gezien de zo goede bereikbaarheid voor de burgers van onze stad, ook de minder mobiele. Omdat het al een knooppunt is van het OV. De nu gekozen locatie in twee historische gebouwen op de oude Rijkswerf Willemsoord had mijns inziens een zinvollere bestemming kunnen krijgen die beter aansluit bij de oude bestemming van het gebied. Jammer, maar besloten is besloten voor nu. Al weet je het nooit in Den Helder..😉

Terug Index


Extra brug voor ontlasten centrum

Voor ontlasten van vrachtverkeer voor het bedrijventerrein op de andere oever. Mijn suggestie qua locatie.
Aanvulling: Maar zal met de door mij voorgestelde verandering van de havenmond en locatie TESO terminal mogelijk andere invulling geven.

Terug IndexComments&remarks very welcome!! Op-en aanmerkingen zeer welkom!! (moderator checked)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.