Categories
Beleid Benelux Conflicten Conflicten Europa De Nederlanden Defensiebeleid Belgie Defensiebeleid Luxemburg Defensiebeleid Nederland Defensievisie Benelux Defensievisie De Nederlanden Defensievisie EU Eigen kernwaarden European Union EUropees veiligheidsbeleid Europese Unie Nationalisme Nederland Politiek Suggesties en ideeën.. UN Visies Wereld

Strategische Visie – De Nederlanden 2045


Laatste update 26-03-2023 19:30
– Toevoeging locatie Parlement De Nederlanden in Utrecht..in aangekochte en verbouwde Hoofdgebouw I, Hoofdgebouw II en Hoofdgebouw III (De Inktpot).
– Na deze visie weer eens te hebben doorgenomen en nieuwe afweging en besef belang noordelijke regio’s in deze, de beoogde hoofdstad toch weer terug naar centraler gelegen stad Utrecht.
– Toevoeging modernisering Koninklijk Huis.
– Momentopname 2040>2045
– In 2045 zal de NAVO niet meer bestaan. Ook al denkt het nu weer springlevend te zijn door het conflict in Oekraine nadat de Franse president Macron de NAVO kort geleden nog brain death noemde..nu eerder de EU brain death lijkt te worden na nemen verkeerde afslag. Maar dit is een schijn fase..net als de eerder geclaimde NAVO successen van haar missies in Kosovo en Afghanistan en Irak en Libië en Syrie..en dus nu Oekraine. De organisatie nam de verkeerde afslag door collaboratie met VS en VK en hun sympathisanten in hun egocentrische nationalistische project tegen Rusland..en de EU(!!). En zal, in tegenstelling tot de EU, daar niet meer op terug kunnen komen en van kunnen herstellen.
– Werking stemgewicht Parlement en Provinciale Staten uiteengezet.
– Aanpassing aantal ministeries, ministers, staatssecretarissen en parlementariërs.
– Wat aanvullingen en samenvoegingen.
– Momentopname 2043>2040
– 12>16 ministeries.

– Hoewel het vanuit een positieve en samen sterker intentie was gedaan heeft nader inzicht me toch doen besluiten dat in deze toekomstvisie Suriname onafhankelijk blijft en het huidige Caribische deel van het Koninkrijk der Nederlanden volledig onafhankelijkheid worden buiten het koninkrijk. Wel zullen er allerlei nieuwe samenwerkingsverbanden worden opgezet en bestaande versterkt waar men dat wil. Nog steeds vanuit een positieve samenwerkende intentie.Hierbij mijn antwoord op de ontwikkelingen in de wereld en Europa en de wijze waarop betrokken landen, EU en Europa daarop qua visie, beleid en ook hun defensie zouden kunnen reageren.

Mogen de visie en opzet u stimuleren bij het nadenken en discuteren over uw land, de Benelux Unie en EUropa.


Waarschuwing!! Deze visie is niet anti België als nationale eenheidsstaat! Dat heeft in principe nog steeds mijn voorkeur!. Het heeft ook geen etnisch nationalistische focus. Ook is het niet anti EU! Maar bouwt het juist voort op de fundering en mogelijkheden die de Europese Unie als grotere verbindende entiteit verschaft.

Deze visie is wel een poging een chronische conflicthaard binnen de EU, het spanningsveld binnen de staat België, waar mogelijk structureel weg te nemen.  Zonder geweld en onlusten en zonder hatelijke nationalistische superioriteitsgevoelens. Met juist zoveel mogelijk begrip en invloed voor de lokale eigenheid en wensen. Als ook een nieuwe impuls voor de bestaande en soms hardnekkige spanningsvelden in Nederland.

Op- en aanmerkingen welkom en aanpassingen voorzien. Maar etnisch nationalistische opmerkingen gaan direct richting prullenbak!BELGIE

België, het prachtige België, zal binnen deze alternatieve strategische visie ‘De Nederlanden’ helaas als soeverein land ophouden te bestaan. Helaas en pijnlijk gezien waar het alles begon. Maar mijns inziens uiteindelijk wel de meest verstandige keuze gezien de welhaast onoplosbare scheiding en te dominant aanwezige en bepalende spanningsvelden die zich afgelopen decennia in België hebben ontwikkeld tussen het Nederlandstalige deel Vlaanderen en Franstalige deel Wallonië.

Overigens is niet alleen België maar ook Nederland mijns inziens rijp voor een aantal structurele veranderingen gezien de vastgelopen achterhaalde instituties, grote verschillen tussen randstad en buiten regio’s, grote gebrek aan vertrouwen en geloofwaardigheid in politiek en overheid en andere landelijke ontwikkelingen..ook die nog komen door de effecten van de onvermijdelijke klimaatverandering.

Het huidige Vlaanderen en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zullen daarom binnen deze visie samen met Nederland opgaan in de nieuwe staat “De Nederlanden”. Een onafhankelijke staat Vlaanderen lijkt mij in de context van de bestaande spanningen en geschiedenis van België daarbij geen wijze stap. Niet politiek, niet economisch maar zeer zeker ook niet gezien het giftige nationalisme dat een te groot deel van de Vlaamse politiek door deze spanningen nu beheerst en zo beloond zou worden. Het huidige Wallonië zal naar verwachting ook geen zelfstandigheid nastreven en binnen deze visie aansluiting zoeken en daarmee opgaan in Frankrijk.

De Duitstalige Gemeenschap, Oost-België, zal binnen deze visie na een referendum deels aansluiting zoeken en vinden bij Luxemburg, en deels bij Duitsland en/of De Nederlanden.

Een alternatief zou zijn dat het Brussels Hoofdstedelijk Gewest een EUropese stadstaat wordt direct onder het bestuur van de EU. Waarbij de buurlanden De Nederlanden en Frankrijk vervolgens gezamelijk haar integriteit en externe veiligheid garanderen. Niet mijn voorkeur maar wel een mogelijk alternatief bij teveel verzet van het behoorlijk franstalige gewest tegen aansluiting bij De Nederlanden.


BENELUX UNIE

Doordat in deze visie België ophoudt te bestaan zal ook de Benelux Unie, een belangrijke voortrekker voor de Europese integratie, ophouden te bestaan of worden omgevormd tot de Denelux Unie tussen De Nederlanden en Luxemburg. Maar het kan dat Luxemburg gezien haar ligging, taal en cultuur dan juist eerder aansluiting zal zoeken bij Frankrijk en Duitsland dan in het hernieuwde unie. Buiten de wel historisch nauwe en belangrijke relatie en samenwerking met De Nederlanden.

Benelux_Logo.svg

Benelux_Logo


BONAIRE, SINT EUSTATIUS EN SABA

De huidige bijzondere gemeenten Bonaire, Sint Eustatius en Saba zullen binnen deze strategische visie onafhankelijk worden buiten het Koninkrijk der Nederlanden. Bonaire zich daarna mogelijk aansluiten bij buurlanden Curacao en Aruba en Sint Eustatius en Saba bij Sint-Maarten. Allen aansluiten ook bij organisatie(s) van Caribische landen zoals de Caribbean Community (CARICOM). Dit is aan de bewoners zelf te beslissen. Er blijft een nauwe relatie en samenwerking met De Nederlanden.

flags-2x


CURACAO, ARUBA EN SINT MAARTEN

De huidige onafhankelijke landen binnen het koninkrijk der Nederlanden Aruba, Curaçao en Sint-Maarten zullen binnen deze visie volledig onafhankelijke landen worden buiten het Koninkrijk Der Nederlanden. Zich aansluiten bij organisatie(s) van Caribische landen zoals de Caribbean Community (CARICOM). Dit is aan de bewoners zelf te bepalen. Er blijft een nauwe relatie en samenwerking met De Nederlanden.


EUROPESE UNIE – EU

De Nederlanden blijft lid van de EU. Een beeld van een toekomstige EU heb ik uitgewerkt in een aparte strategische visie.
Zie voor EU in 2045 > Strategic Vision European Union – EU 2045 (in Engels)

download


HOOFDSTAD DER NEDERLANDEN

De hoofdstad van De Nederlanden en tevens zetel van het nationaal Parlement en Kabinet, wordt binnen deze strategische visie de stad Utrecht. Huidige hoofdstad Belgie, Brussel, het centrum van de Europese Unie. In de politieke hoofdstad van Nederland, Den Haag, zetelen belangrijke VN instituties met focus op Internationaal Recht. Het Binnenhof in Den Haag wordt een museum over de nationale (parlementaire) geschiedenis van voormalig Nederland. Het Paleis der Natie in Brussel, krijgt eenzelfde bestemming en toont daar de nationale (parlementaire) geschiedenis van voormalig België.

stad-utrecht


KONINKLIJK HUIS DER NEDERLANDEN

Het huidige Nederlandse en Belgische Koninklijk Huis gaan binnen deze strategische visie “fuseren”. Mogelijk op een natuurlijke wijze via een toekomstig huwelijk of via onderlinge afspraken. Het koningshuis en alle ceremonies worden gemoderniseerd. Ik pleit daarbij voor een gelijkwaardige functieniveau voor koning of koningin en haar of zijn echtgenoot/note. Historische rijtuigen en  koetsen en kleding gaan richting musea of slechts zichtbaar bij historische evenementen. Onze tradities en zo ook een link met (beiden) land’s verleden vind ik zeer belangrijk, maar ook de koninklijke familie leeft in deze tijd en niet een soort historische attractie zoals bij sommige gelegenheden mijn indruk is. De Koning(in) gaat binnen deze visie resideren in de beoogde hoofdstad Utrecht..naast beschikbare leef- en werkpaleizen elders binnen het Koninkrijk, ook voor familieleden.


KRIJGSMACHT DER NEDERLANDEN

De binnen deze visie zo samengevoegde krijgsmachten van (deels) Belgie en Nederland gaan verder onder de naam ‘Krijgsmacht Der Nederlanden’ en heb ik uitgewerkt in een apart blogartikel. Die voortborduurt op decennia van mijn eerdere alternatieve defensievisie’s/nota’s.
Zie link – Strategische Visie Krijgsmacht Der Nederlanden 2045

DjcXOCKW4AIf40H kopie


NORTHERN ALLIANCE TREATY ORGANISATION – NATO

De Nederlanden is lid van een hervormde NAVO die ik in een aparte strategische visie heb uitgewerkt. Zie voor NATO in 2045 link> Strategic Vision NATO 2045. De NAVO heeft met actieve deelname aan het de bewust geprovoceerde conflict in Oekraine midden in ons Europa mijns inziens de verkeerde afslag gekozen en zal..na haar al eerder terecht door de Franse president Macron geconstateerde brain death status.. ophouden te bestaan. Naast de bestaande belangrijke Verenigde Naties VN structuur zullen waarschijnlijk ndere collectieve veiligheids- en samenwerkingsorganisaties ontstaan binnen het onstuimige veranderende geopolitiek-economische krachtenveld in de wereld.

71YNkijt7TL._AC_SL1500_


POLITIEKE BESTEL DER NEDERLANDEN -LANDELIJK

De wetgevende macht zal in deze alternatieve visie volledig overgaan naar het nationale Parlement van De Nederlanden (een Eerste Kamer en Senaat vervalt). Het parlement bepaalt dus voortaan de beleidslijnen en richting van het beleid. Al kan het beoogde uitvoerende kabinet daar ook richting aan geven via initiatiefrecht.

Daarnaast vormt het parlement samen met de door haar gekozen minister-president een kabinet van zestien ministers en achtenveertig staatssecretarissen (1 minister en 3 staatssecretarissen per ministerie). Als zijnde de uitvoerende macht. De minister-president wordt verder ondersteund door het Kabinet Minister-President. Het kabinet als geheel of een individuele minister of staatssecretaris kan opstappen als zij geen verantwoordelijkheid willen dragen voor het door het parlement bepaalde beleid of haar besluiten. Ook het parlement kan kabinet, minister-president, ministers of staatssecretarissen ontslaan en vervangen.

Er komen zestien ministeries, te weten:

– Ministerie van Openbaar Bestuur en Rechtstaat
– Ministerie van EUropese Zaken
– Ministerie van Buitenlandse Zaken
– Ministerie van Defensie
– Ministerie van Ontwikkelingsbijdrages en Noodhulp
– Ministerie van Economische Zaken en Innovatie
– Ministerie van Financiën
– Ministerie van Justitie en Recht
– Ministerie van Onderwijs en Ontwikkeling
– Ministerie van Wetenschap en Onderzoek
– Ministerie van Ruimtelijke Ordening
– Ministerie van Natuur en Milieu
– Ministerie van Duurzame Ontwikkeling
– Ministerie van Sociale Zaken
– Ministerie van Werkgelegenheid
– Ministerie van Volksgezondheid en Welzijn

De Eerste Kamer wordt wat mij betreft opgeheven. Is tegenwoordig meer een tweede politieke arena geworden dan een wijs en controlerend orgaan. De zogenoemde grondwettelijke toetsing komt bij de rechtelijke macht te liggen. Rechters krijgen de mogelijkheid om wetten buiten de orde te plaatsen omdat ze die in strijd achten met de Grondwet. Enkele artikelen, waarin de basisprincipes van de grondwet zoals de provinciale structuur van de staat, de democratische, sociale en rechtsprincipes van de staat, en de onschendbaarheid van de menselijke waarde van het individu, zijn van iedere wijziging uitgesloten.

Het Nationale Parlement van De Nederlanden is gevestigd in de hoofdstad Utrecht in de daarvoor aangekochte en verbouwde Hoofdgebouw I, Hoofdgebouw II en primaire Hoofdgebouw III (De Inktpot).

Het Parlement heeft in totaal 256 zetels en parlementariërs, welke via evenredige vertegenwoordiging worden gekozen. Parlementskandidaten worden als individu bij verkiezingen gekozen. Het Parlement en de commissies hebben onafhankelijke voorzitters. De landelijke en provinciale verkiezingen vinden op hetzelfde moment plaats op de Dag van de Democratie. Het aantal individuele stemmen per gekozen parlementariër wordt omgezet in een persoonlijk stemgewicht. Niet elke parlementariër heeft dus hetzelfde stemgewicht. Op deze wijze kunnen ook parlementariërs die geen lid zijn van een partij en individueel werken een zwaardere stem hebben dan zij die dat wel doen. De kandidaten kunnen zich vooraf aan de verkiezingen samenvoegen tot een partij, niet tussentijds of daarna. De kandidaten hebben allemaal een specialisatie, een primaire focus op 1 ministerie en haar beleidsterrein(en), binnen het algemene beleidsplan dat zij eveneens moeten presenteren. Dit kan ook het beleidsplan van een politieke partij zijn waar de kandidaat lid van is.

De kiezer kiest bij de landelijke verkiezingen elke twee jaar 1 maal (op een partij met 16 kandidaten, voor elk ministerie/beleidsterrein 1) of 16 keer op een kandidaat (voor elk van de 16 ministerie/beleidsterrein 1 kandidaat). Ook zijn er twaalf keer per jaar een raadgevende referendum waarin specifiek beleid of onderwerpen kunnen worden gepeild bij de kiezer. Beiden gebeuren zowel langs digitale weg in een veilige stemomgeving als bij stembureaus. Er is een stemplicht. Bij stemmen vindt in dat kader registratie identiteit plaats vooraf aan vrije anoniem uitbrengen stem. Twee keer niet gestemd betekent de 3e keer geen stemrecht. Steeds opnieuw. Vrijstelling en/of stem bij machtiging mogelijk. Ook mogelijkheid om blanco te stemmen (als bijvoorbeeld proteststem).

Het stemgewicht van een parlementariër geldt alleen bij stemmingen in de commissies waarvan deze lid is (waarvan er minimaal 16 zijn, 1 per ministerie). Meer commissies zijn mogelijk en worden door het parlement zelf voorgesteld en gevormd. Bij stemmingen in de plenaire zitting van alle parlementariërs is elke stem even zwaar. Over bijvoorbeeld een wetsvoorstel, dat in een commissie(s) voorbereid en behandeld is, wordt dus eerst gewogen gestemd in de commissie(s) en daarna nog eens gelijkwaardig (elke stem even zwaar) in een plenaire zitting van alle parlementariërs.


POLITIEKE BESTEL DER NEDERLANDEN – PROVINCIES EN GEMEENTEN

Er zullen binnen deze strategische visie in totaal 16 Provincies zijn. De Provincies en Provinciale Staten blijven bestaan maar worden uitgebouwd tot volwaardige parlementen met een eigen kabinet (Gedeputeerde Staten) en eigen zelfstandigheid en verantwoordelijkheid.

EaoFlw0XYAMR1FW

De Provinciale Staten (provinciale parlement) heeft in totaal 128 zetels en Statenleden, welke via evenredige vertegenwoordiging worden gekozen. De Provinciale Staten en de commissies hebben onafhankelijke voorzitters. Statenleden worden als individu bij verkiezingen gekozen. De provinciale en landelijke verkiezingen vinden op hetzelfde moment plaats op de Dag van de Democratie.

Het aantal individuele stemmen per gekozen Statenlid wordt omgezet in een persoonlijk stemgewicht. Niet elk Statenlid heeft dus hetzelfde stemgewicht. Op deze wijze kunnen ook Statenleden die geen lid zijn van een partij en individueel werken een zwaardere stem hebben dan zij die dat wel doen. De kandidaten kunnen zich vooraf aan de verkiezingen samenvoegen tot een partij, niet tussentijds. De kandidaten hebben allemaal een specialisatie, een primaire focus op een beleidsterrein van een gedeputeerde, binnen het algemene beleidsplan dat zij eveneens moeten presenteren. Dit kan ook het beleidsplan van een politieke partij zijn waar de kandidaat lid van is.

De kiezer kiest bij de provinciale verkiezingen elke twee jaar 1 maal (op een partij met 8 kandidaten, voor elk beleidsterrein 1) of 8 keer op een kandidaat (voor elk van de 8 beleidsterrein 1 kandidaat). Ook zijn er twaalf keer per jaar een raadgevende referendum waarin specifiek beleid of onderwerpen kunnen worden gepeild bij de kiezer. Beiden gebeuren zowel langs digitale weg in een veilige stemomgeving als bij stembureaus. Er is een stemplicht. Bij stemmen vindt in dat kader registratie plaats vooraf aan vrije anoniem uitbrengen stem. Twee keer niet gestemd betekent 3e keer geen stemrecht. Vrijstelling mogelijk. Ook mogelijkheid blanco te stemmen (als proteststem).

Het stemgewicht van een Statenleden geldt alleen bij stemmingen in de commissies waarvan deze lid is (waarvan er minimaal 8 zijn, 1 per beleidsterrein). Meer commissies zijn mogelijk en worden door het parlement zelf voorgesteld en gevormd. Bij stemmingen in de plenaire zitting van alle Statenleden is elke stem even zwaar. Over bijvoorbeeld een wetsvoorstel, dat in een commissie(s) voorbereid en behandeld is, wordt dus eerst gewogen gestemd in de commissie(s) en daarna nog eens gelijkwaardig (elke stem even zwaar) in een plenaire zitting van alle Statenleden.
Daarnaast vormt de Provinciale Staten (provinciaal parlement) samen met de door haar gekozen gedeputeerde president de Deputatie (provinciale kabinet) van in totaal 8 gedeputeerden naast de gedeputeerde president.

De functie van Commissaris van de Koning(in) blijft bestaan en wordt de voorzitter van de Provinciale Staten, maar heeft geen stemrecht. Zij worden benoemd door de Koning(in) op voordracht van de Provinciale Staten (provinciaal parlement). Deze zal ook de Raad van Burgemeesters van de gemeenten binnen elke provincie voorzitten.

Elke Provincie zal gaan bestaan uit een 24-tal gemeenten. De Gemeenteraad zal verdwijnen. Het College van burgemeester en wethouders blijft bestaan en wordt benoemd door de Commissaris van de Koning(in) op voordracht van de Provinciale Staten (provinciaal parlement). De burgemeester zit dit college van B&W (burgemeester en 8 wethouders) voor. De gemeentesecretaris, die het hoofd is van de ambtelijke organisatie, staat het college ambtelijk bij. De gemeentesecretaris wordt door het college benoemd.


VERENIGDE NATIES – VN

De Nederlanden is lid van een hervormde VN, zoals ik die heb uitgewerkt in een apart blog. Zie voor VN in 2045 > Strategic Vision United Nations – UN 2045

unog-palais-des-nations1


VLAG DER NEDERLANDEN

De vlag van De Nederlanden. Mijn eigen ontwerp en voorstel. In de basis en deel kleuren van de vlaggen van België en Nederland samengebracht. Ook de (koninklijke) wapenschilden zullen in deze context veranderen.

Flag_of_The_NetherlandsComments&remarks very welcome!! Op-en aanmerkingen zeer welkom!! (moderator checked)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.