Categories
Beleid Conflicten De Nederlanden Defensievisie EU Eigen kernwaarden EUropees veiligheidsbeleid Politiek Suggesties en ideeën.. Visies Wereld

Politiek ABC van Ronald JH Elzenga


DIRECT NAAR INDEX>>

downloadLaatste update: 22-03-2023 21:30
– Aanpassing BasisBijdrage (zie SOCIALE STELSEL) door inflatiecorrectie +12% voor 2023, nu ook nader bekeken voor huur, gas&licht en andere dagelijkse kosten. Daarom ook verdere toename Basisbijdrage van eerst 1075,20 naar nu 1200,-. Waarvan dan 960,- maandelijks wordt uitgekeerd..de 240,- voor de basisverzekeringen wordt ingehouden. Dus ook weer andere aanpassingen vervolgens zoals bij minimumloon ARBEIDSMARKT, WONINGMARKT & verhuur en bij ONDERWIJS de school- en studiekosten.
– Na nadere overdenking de aanpassingen aan % vlaktaks en % BTW teruggedraaid.
–  Aanpassingen aan % vlaktaks (40>36) en % BTW (20>18) en uitwerking. Ook aanpassingen aan ONDERWIJS topic rond leeftijd (voor)school kind.
– Aanvulling WONINGMARKT met nieuwe spelregels gezien invoering BasisBijdrage. Voor onder andere ook de BasisVerhuur (de huidige sociale verhuur). Particuliere woningverhuur is alleen nog mogelijk via hetzelfde landelijke verhuursysteem en dus dezelfde spelregels (zoals puntensysteem) als die voor de woningcoöperaties die BasisWoningen (nu sociale huurwoningen) verhuren.
– Geen Belastingvrij Inkomen grens meer, want de BasisBijdrage is een bijdrage geen inkomen.
– Aanzienlijke aanscherping huidige situatie door invoering opleidingseis voor beoogde parlementariërs, statenleden en burgemeesters onder Politiek/bestuurlijke stelsel – landelijk en Politiek-bestuurlijke stelsel – Provinciaal en gemeentelijk.
– Collegegeld hoger onderwijs aangepast onder Onderwijs naar 400>300 euro per maand. Want dit onderwijs minder intensief en kleinschalig (oa groepsgrootte) dan bij basis- en voortgezet onderwijs. Zo ook lagere drempel om op kamers te gaan wonen voor wie er niet naast kan werken of steun familie krijgt.
– Maximale snelheid 100 km/u met snelheidsbegrenzer op 110 km/u onder Verkeersveiligheid.
– Toevoegen aantal beleidsmedewerkers per parlementariër of statenlid.
– Invoering voorwaardelijk- en onvoorwaardelijk Nederlands staatsburgerschap bij ASIEL- EN IMMIGRATIEBELEID en STAATSBURGERSCHAP.
– Snelheidsbeperkend systeem bij Verkeersveiligheid.
– BasisBijdrage, minimumloon en school&collegegeld aangepast voor nieuwe periode juli 2022 – juli 2023 en nu inflatie in wat andere opzet en fouten gecorrigeerd.

– Topic Onderwijs. Verdere aanpassingen. Onderscheid hbo en universiteit vervalt, alleen onderzoeks- en beroep/vak georiënteerde opleidingen binnen nu allen universiteit genoemde opleidingsinstituten.
– Toevoeging Openbaar Vervoer.
– Aanpassingen Zwangerschaps/Ouderschapsverlof.
– Vakantie, vrije- en nationale feestdagen. Dag van de Vrijheid nu op nog nader te bepalen datum. Komt in de plaats van Bevrijdingsdag maar ook voor herdenking slavernij.
– Aanpassing werktijden ARBEIDSMARKT.
– Toevoeging Belastingstelsel.
– Werking stemgewicht Parlement en Provinciale Staten uiteengezet.
– Aanpassing aantal ministeries, ministers, staatssecretarissen en parlementariërs.
– Correctie minimumloon in verhouding tot inkomstenbelasting.
– Aanvulling ouderschapsverlof.


VOORWOORD
Voor wie dacht dat ik als polemoloog
alleen met oorlog en vrede, militaire zaken en mijn defensievisies en opzetten bezig ben dagelijks..je bent ook politicoloog of je bent het niet!!😉

Mijn eigen politieke positie is nu zwevend. Maar ik zou mezelf omschrijven als een sociale democraat, maar voel heel weinig voor de huidige PvdA. Ben groot voorstander en voorvechter van het systeem van democratie, rechtstaat en alle vrijheden. Ik ben fel tegen (etnisch) nationalisme zoals binnen de PVV, FvD en JA21!! Maar ons politieke bestel vind ik achterhaald, niet meer van deze tijd dus en zit vol niet weg te renoveren rot. Dat moet echt anders!! Teveel politici daarbij moreel failliet. Liegen, manipuleren en verzwijgen nu meer norm dan de uitzondering. Ik stem hierom dus niet meer zolang het politieke bestel NL niet drastisch is herijkt. Waaronder wat mij betreft dus ook invoering van stemplicht voor een evenwichtigere uitslag!!

Het is nogal in staccato als een soort samenvatting van een verkiezingsprogramma. Nog niet alle thema’s zijn uitgewerkt noch zijn alle verbanden tussen gerelateerde thema’s al gelegd. Ik heb helaas niet de beschikking over het Centraal Planbureau (CPB) en het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) om alles eens “door te rekenen” om te zien of het kan of klopt en wat voor effecten het heeft (op elkaar). Wie dat wel vanuit zijn of haar professie kan is welkom dat te doen en via de op- en aanmerkingen dat te melden (of via de email)!!


INDEX
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZA

A – Het begin van dit politieke ABC!!

ABORTUS – Abortus verdwijnt uit het Wetboek van Strafrecht en de verplichte bedenktijd wordt afgeschaft. Een abortus mag tot de 24e week van de zwangerschap. Daarna kan een abortus alleen om zeer zwaarwegende medische redenen. Het wordt mogelijk om via de huisarts een abortuspil te krijgen (tot 6,5 week in de zwangerschap).

AOW – Vervalt wat mij betreft en gaat op in het beoogde BasisBijdrage-stelsel (zie SOCIALE STELSEL). Ook de huidige leeftijdsgrens vervalt daardoor. Pensioenafspraken blijven vastgesteld binnen de bedrijfs-en Overheids CAO’s. Werkende die eerder met pensioen wil zal dat terugzien in een lager pensioen naast de BasisBijdrage.

ARBEIDSMARKT – Het wettelijk minimum maandloon wordt 2000,- bruto per maand bij een voltijdse 4-daagse werkweek van 36 uur (het ‘nieuwe normaal’!!…) en wordt jaarlijks geïndexeerd. Dit dus gekoppeld aan de invoering van een BasisBijdrage (zie SOCIALE STELSEL). Bestaande beloning wordt dus aangepast op de integratie van deze BasisBijdrage en deze komt dus nog bij het netto minimum maandloon bij een voltijds baan (= 2000,- minus beoogde 40% inkomstenbelasting (zie daar) = 1200,- netto inkomen + 960,- BasisBijdrage (1200,- minus ingehouden BasisVerzekering) = 2160,- netto besteedbaar minimum inkomen p/m bij 36 uur p/w.

Recht op drie vrije dagen per week. Op de drie vrije dagen mag de werkgever 2 uur vragen (vergoed!!) voor aan het werk gerelateerde studie en/of bijscholing thuis (al dan niet online, dus geen cursus buitenshuis!!).

Voltijds werken is toegestaan vanaf 18 jaar. Een apart geschaald (uur)loon naar leeftijd zoals nu nog gebruikelijk is komt te vervallen. Gelijke arbeid = gelijke beloning!! Vanaf 16 jaar mag iemand werken naast de nog verplichte scholing. Tot 18 jaar maximaal 18 uur per week werken naast de scholing van ook minimaal 18 uur per week.

Zelfstandigenaftrek vervalt. De Verklaring Arbeidsrelatie (VAR) voor Zzp’ers wordt vereenvoudigd. De uitzendbranche wordt aanzienlijk verkleint en de uitzendkrachten zijn voortaan in vaste dienst van het uitzendbureau. In de Arbeidstijdenwet komen nieuwe bepalingen om de groei van feitelijk onnodige nachtarbeid terug te dringen of te verbieden. Binnen EU kaders en afspraken om valse concurrentie te voorkomen. Zo worden de lonen binnen de EU gelijk getrokken. Er komen EU invoerrechten om de voordelen in deze van oneerlijke concurrentie vanuit buiten de EU te elimineren.

Er komt meer controle op schijnconstructies met stagiaires en schijnzelfstandigheid en constructies die buitenlandse werknemers hier goedkoop laten werken worden beëindigd. Ook gelijke beloning voor gelijkwaardig werk tussen mannen en vrouwen. Bij een sollicitatie en op het werk mag geen sprake zijn van ongelijke behandeling. Dit betekent ook dat werkgevers geen onderscheid mogen maken op de zogenoemde discriminatiegronden in de wet.

Er komen bij de Overheid zoals bij Defensie en de Politie quota’s voor de opleidingen en aanname van minderheden. Gepoogd wordt zo versneld de scheve verhoudingen recht te trekken. Dit kan ook gelden voor het aantal vrouwen in dienst.

Het moet voor werkgevers aantrekkelijker worden mensen in vaste dienst te nemen. De papieren rompslomp rond arbeidscontracten moet minder worden. De mogelijk om meerdere tijdelijke contracten achter elkaar aan te bieden zal verdwijnen. Ontslagvergoeding wordt gekoppeld aan het aantal jaren dat de werknemer heeft gewerkt (de kantonrechtersformule). Werkgevers en werknemers moeten afspraken maken waarbij ook scholing en ontwikkeling relevant wordt. Hiervoor mag de werkgever 2 uur extra claimen (vergoed!!) van de drie vrije dagen van een werknemer bij een voltijdse baan van 36 uur.

Werknemers moeten makkelijker en sneller aandeelhouder kunnen worden bij het bedrijf waar zij werken. Gerelateerde Overheids-inspectiediensten krijgen meer capaciteit onder het motto “minder regels, meer controle”.
(**bedragen zijn inschattingen mijnerzijds vanaf januari 2023 t/m december 2023 en bij nieuwe belastingstelsel!!).

ASIEL- EN IMMIGRATIEBELEID – Wat mij betreft.. helaas.. streng. Uitgangspunt voor mij daarbij is, dat het leven per definitie onverschillig en oneerlijk is. En de EU en dus ook Nederland niet alle problemen en onrecht in de wereld kan opvangen en binnen de EU landen zelf slachtoffers daarvan kan onderbrengen. De EU grenzen dus stevig afsluiten en goed bewaken. Maar daar staat wel een rechtvaardig, eerlijk en helpend buitenlands (economisch) beleid tegenover!! Mensen die vluchten voor oorlog of dictatuur dus blijven helpen waar mogelijk. Maar hen daarbij zoveel en goed mogelijk opvangen in de regio rond hun moederland zelf. Waar zij in worden gesteld een (tijdelijk) volwaardig leven op te bouwen en te leiden. Er gaat veel meer geld voor Ontwikkelingsbijdrage (sowieso 2% BBP) naar opvang in deze regio’s.

In de landen van herkomst van asielzoekers komt betere voorlichting over de beperkte mogelijkheden om in de EU en dus in Nederland zelf asiel aan te vragen. Ook bij vluchtelingen en migranten die wel in de EU worden opgevangen ligt de focus eerst op terugkeer naar eigen land of regio. Ze helpen sterker (door bijvoorbeeld door vak te leren) en zo meer zelfredzaam te maken. Zeker niet omdat ik vind dat ze hier weg moeten (blijven). Ik heb geen enkele sympathie voor dat soort anti gedachtegoed. Maar omdat ik het zo belangrijk vind..en dat ook in de praktijk zie bij een door mij geadopteerd gezin in een arm Afrikaans land..dat de landen en hun bevolking daar zich zelf ontwikkelen en niet hun beste en vaak ook welvarendste deel wegvlucht of trekt naar hier wegens conflict, ramp of veel vaker..de economische misère daar nu.

Daar moeten dan wel voldoende financiële middelen en (nood)hulp voor beschikbaar gesteld worden door Nederland en de EU. Ook daarom naar 2% BBP voor de Ontwikkelingsbijdrage en noodhulp vanaf ook 2024!! Ook daarom meer herverdeling van de onevenwichtig verdeelde welvaart in de wereld!! Daarbij focus op de burgers zelf daar, niet de overheden!! En..ook belangrijk..zonder het zo bekende vingertje!!

Daarbij ook meer hulp aan democratische landen in de regio’s rond conflict landen en dictaturen en rampgebieden die vaak al veel politieke en economische vluchtelingen daaruit opvangen. Ook meer operationele en financiële steun voor herkomstlanden die na het herstel van vrede, het eindigen van de dictatuur of een recente ramp meewerken aan de terugkeer van hun gevluchte landgenoten.

De opvang en beoordeling van asielzoekers in Nederland vindt plaats in Rotterdam, Amsterdam en Utrecht. Ter Apel wordt gesloten. Er worden o.a. cruiseschepen gebruikt. Op een asielaanvraag volgt binnen een jaar een besluit. Bij afwijzing gaat de asielzoeker zo snel mogelijk en begeleid terug naar het land van herkomst of veilige regio. Om de wel veilige herkomstlanden te dwingen hun onderdanen terug te nemen wordt een voorwaarde voor een ontwikkelingsbijdrage, eventuele handelsrelatie en het sluiten van verdragen.

Bij wel toekenning en verblijfsvergunning krijgt men in eerste instantie een voorwaardelijk Nederlands staatsburgerschap voor 5 jaar. Focus zal nu liggen op het volgen van taalonderwijs (waaronder ook Nederlands) en volgen van een (vak)opleiding om zo in eerste instantie meer kans te hebben op werk bij terugkeer naar het land van herkomst of de regio als die (weer) veilig is. Uiteindelijk kan in deze 5 jaar duidelijk worden dat terugkeer naar moederland of veilige regio voorlopig geen optie zal zijn. Dan wordt een besluit genomen en toegewerkt naar onvoorwaardelijk Nederlands staatsburgerschap.

De grootte van een asielzoekerscentrum wordt aangepast aan de omvang van het dorp of stad waarin deze gevestigd is. Hierbij wordt ook gekeken naar waar de asielzoeker zelf vandaan komt, uit een stad of een dorp en naar de leeftijd. Hier wordt bij plaatsing zoveel mogelijk rekening mee gehouden. Stads- of jonge mensen aarden vaak niet in dorpen.

Er komt een strikter beleid van toelating en inburgering voor reguliere migranten. Inburgeren is niet vrijblijvend: weigeren moet in het uiterste geval leiden tot de intrekking van de verblijfsvergunning en voorwaardelijk staatsburgerschap. Verder zal BasisExamen Inburgering (BEI) en de taaleis Nederlands bij aanvragen verblijfsvergunning komen te vervallen. Wel (nieuwe) eis dat aanvrager goed Engels kan spreken. De taaleis Nederlands geldt wel bij aanvragen Nederlands staatsburgerschap na 5 jaar. Eisen gelden ook voor inwoners van de EU buiten Nederland.

Betere en dus strengere controle aan de landsgrenzen en de EU buitengrenzen. Daarbij zwaardere straffen voor mensensmokkel(aars). Illegaal verblijf en hulp bij illegaal verblijf worden strafbaar. Het asiel- en migratiebeleid wordt voor alle EU-lidstaten gelijk. Er komen bindende afspraken binnen de EU. Lidstaten die geen asielzoekers vanuit collectieve EU programma’s op willen vangen, kunnen geen aanspraak meer maken op EU gelden.

Geen samenwerking meer met radicale en/of religieus ideologische organisaties die in hun uitingen en optreden de brede integratie van mensen in onze samenleving willen tegenwerken of frustreren of hen actief willen bekeren langs deze weg. En wie zich hier niet meer in Nederland thuis voelt wordt geholpen, desnoods ook financieel, om te verhuizen naar een veilig land buiten de EU waar dit wel het geval zal zijn.


Terug INDEX


B

BASISBIJDRAGE – Zie SOCIAAL STELSEL.

BELASTINGSTELSEL – Ik ben voorstander van een grote mate van versimpeling onder motto KISS – Keep It Simple Stupid. Het leven is voor veel burgers al meer dan complex genoeg. Alleen de Rijksoverheid heft daarom nog belastingen en int BTW. Provincies, gemeenten en waterschappen heffen geen eigen belastingen en heffingen meer. Hun financiering gaat via de Rijksoverheid. Van het huidige 0%, 9% en 21% BTW-tarieven naar één BTW-tarief van 20%* en een hoog 40%* BTW-tarief. Voor (organische) brandstoffen, alcohol en tabak..soft- en harddrugs (zie DRUGSBELEID) geldt dit hoge tarief. De accijnzen op deze producten vervallen daarmee. Vrijstelling van BTW en de huidige “exclusief BTW” rekenwijze in de boekhouding vervallen ook.

Huidige boxen-systeem wordt hervormt. Alle werkelijke opbrengsten uit vermogen worden met één tarief belast als inkomstenbelasting. Dus zowel de rente op spaarrekeningen, dividend op aandelen, huurinkomsten (buiten bedrijfsvoering om) als winsten op de verkoop van aandelen en huizen. In dit voorstel belast de fiscus bovendien alleen de jaarlijkse daadwerkelijke inkomsten uit iemands vermogen. De vennootschapsbelasting en die op rente over het bedrijfsvermogen wordt 40%*. Geen vrijstellingen meer.

De invoering van vlaktaks voor inkomstenbelasting van 40%*.
Daarbij komen huidige aftrekposten en heffingskortingen te vervallen. Daarnaast heeft afschaffen van de schenk- en erfbelasting prioriteit, want vind ik een vorm van (overheids) diefstal!! Ook de huidige overdrachtsbelasting, belasting van personenauto’s en motorrijwielen (BPM) als de motorrijtuigenbelasting (MRB) en assurantiebelasting komen te vervallen. De huidige milieuheffingen vervallen eveneens. Er komen andere vormen van maatregelen ten bate van het milieu en belasten van milieuvervuiling.

Geen vertrouwelijke belastingafspraken meer met bedrijven en multinationals en geen doorsluis constructies meer naar buiten Nederland en de EU. Belastingkorting voor expats verdwijnt. De wet geldt voor iedereen gelijk en alles gebeurt zo transparant als mogelijk. Actiever ontmoedigingsbeleid op verkrijgen schulden en meer hulp bij schuldsanering. Al wordt dat wel strenger in de zin dat er langer moet worden afbetaald.  
(*
percentages zijn afgeronde inschatting mijnerzijds voor 2023)

BIO-INDUSTRIE – Afschaffen! Welzijn dieren op voorgrond! Minder vlees consumptie en voor een eerlijke prijs!

BREXIT – Vind ik een slechte zaak! Voortkomend uit kwaadaardig Engels nationalisme en een onderdeel van het verdere verval van het voormalige British empire. Nu Brexit een feit is wat mij betreft een keiharde opstelling richting het VK en begrip voor afsplitsing en zelfstandigheid van Schotland, Wales en Noord-Ierland. Die dan zo snel mogelijk weer toelaten tot de EU. Ik verwacht dat Engeland daarna ook zal volgen als de jongere meer pro EU generaties hun invloed via de stembus tijdens verkiezingen zullen laten gelden.

BUITENLANDSE HANDEL – Voor Nederland, maar ook voor de hele EU wat mij betreft, alleen handel met andere democratische rechtstaten buiten de EU. De eigen kernwaarden in deze en dus de geloofwaardigheid naar ook onszelf toe leidend maken in het beleid ten aanzien van de export en import. Vraagt grote veranderingen in het huidige doen en laten en vooral denken maar is denk ik minder ingrijpend dan het lijkt. Het levert denk ik daarbij ook veel op. Ook op het gebied van veiligheid, zoals de huidige terreurdreiging.


Terug INDEX


C

CARIBISCH NEDERLAND – Worden wat mij betreft allen zelfstandige landen buiten het koninkrijk. Belangrijk en mijns inziens zeer wenselijk om huidige nare neokoloniale atmosfeer  in het belang van de eilanden en bevolking zelf te doorbreken. Zie mijn Strategische Visie – De Nederlanden 2045.

CULTUUR – Culturele instellingen moeten wat mij betreft hun eigen bestaansrecht meer gaan onderbouwen door bezoekers, donateurs, sponsors en vrijwilligers aan zich te binden en eerlijke beprijzing. De Overheid zelf verstrekt dus minder subsidie, want de bepaling waaraan blijft een subjectief iets vind ik. Wel ondersteunt de Overheid wat mij betreft ruimhartig een reeks aan “broedplaatsen” over het land waar beginnende kunstenaars en artiesten zich kunnen ontwikkelen. Ook komen er….[werk in uitvoering]


Terug INDEX


D

DEFENSIEBUDGET – 2 procent BBP. Waarom is 2% BBP defensiebudget nodig?!

DEFENSIE-INDUSTRIEDe Nederlandse defensie-industrie wordt wat betreft productiefaciliteiten weer zoveel mogelijk genationaliseerd. De productie van wapens mag mijns inziens geen winstoogmerk hebben. Nederland pleit wat mij betreft voor eenzelfde ontwikkeling binnen de EU. Wel zal Research&Development ook in private vorm mogen blijven bestaan om de wenselijke concurrentie te behouden (zoals bijvoorbeeld bedrijf BMT Defence Services).

DIENSTPLICHT – De opkomstplicht is nu opgeschort, wat betekent dat zolang het kabinet de opkomstplicht niet heractiveert dienstplichtigen, zowel mannen als vrouwen, zich niet vanaf hun 18e hoeven te melden. De dienstplicht wordt volledig afgeschaft. Er komt geen maatschappelijke dienstplicht.

DIGITALISERING – Geen apart ministerie. Wel 1 overheidsinstantie voor maken en onderhoud ICT, sites en apps landelijke en regionale overheden. Internationale samenwerking binnen vooral de EU.
….
….

DRUGSBELEID – De verkoop van alcoholhoudende dranken (van meer dan 0,5%) vindt wat mij betreft niet meer in supermarkten plaats maar alleen nog in slijterijen en horecazaken. Ook tabakswaren worden niet meer verkocht in de supermarkt maar alleen nog in tabakszaken. Roken wordt wat mij betreft per 2030 verboden. De productie, handel en verkoop van softdrugs wordt als het aan mij ligt gelegaliseerd en gereguleerd. Toegestane soorten en sterkten van cannabis worden vastgelegd en daarop wordt gehandhaafd. Verkoop vindt plaats in daarvoor bestemde winkels. Coffeeshops worden gesloten. Voor de overige drugs worden binnen Nederland en alleen gericht op Nederlandse staatsburgers proefprojecten opgestart met gereguleerde verkoop en productie. Het gaat hierbij om cocaïne, xtc, amfetamine en heroïne. Door toenemende gereguleerde productie en verkoop wordt de illegale productie, handel en markt onrendabel gemaakt. Productie en handel loont niet meer ten opzichten van inkomsten reguliere arbeid. Ook blijft er een actief voorlichtings- en preventiebeleid door de Overheid gevoerd worden, net zoals bij alcohol en tabak. Om alcohol, tabak of soft- en harddrugs te mogen aanschaffen geldt een leeftijdsgrens van 18 jaar of ouder. Voor al deze producten geldt een 40% BTW-tarief. Het zo verkregen geld wordt volledig ingezet voor dit drugsbeleid. Het streven is dit drugsbeleid op termijn binnen de hele Europese Unie in te voeren.

DUURZAME SAMENLEVING – Woonwijken en bedrijfsterreinen worden verder vergroend. Extra bomen en planten, extra duurzame energiebronnen, meer openbare ruimte verkopen aan bewoners en bedrijven, parkeerbeleid meer naar intern of parkeren op eigen terrein. Openbaar parkeren wordt betaald. Geen bouw in Het Groene Hart en geen bouw in de duinen. Kolencentrales gaan dicht en kerncentrales zo snel als mogelijk. Meer windparken op de Noordzee (ver uit de kust), golfslag-generators en zonnepanelen op geluidswallen en op alle overheidsgebouwen. Designed and made in EU. Prijzen voor CO2-emissies gaan omhoog, de vervuiler betaalt (meer). Illegaal afvaltransport en -lozingen wordt hard aangepakt en bestraft. Er komt een concreet actieplan voor de verwerking, opslag en eindberging van Nederlands nucleair afval. Gaswinning in Groningen wordt versneld afgebouwd tot nul in 2025 en geen vergunningen voor boren naar schaliegas of steenkoolgas. Geen gasboringen in het Waddengebied. Strategische ondergrondse waterstofopslag onderzocht en waar mogelijk uitgevoerd in onder andere Groningse gasvelden. Voedselveiligheid (zwaardere straffen) en het tegengaan van verspilling. Kunstmest en chemische bestrijdingsmiddelen verminderen en zoveel mogelijk vervangen door ecologische alternatieven. Beperking van grootschalige intensieve veehouderij en deze omvormen naar diervriendelijke en duurzame veehouderij. Uitbannen van langeafstandstransporten. De Overheid stimuleert technologische ontwikkeling aangaande de duurzame samenleving. Bevordert grondstoffenbesparing en hergebruik en koopt over de gehele breedte duurzamer in.


Terug INDEX


E

ENERGIEHUISHOUDING – Ik pleit voor een volledige overgang van fossiele naar meer duurzame en milieuvriendelijke waterstofeconomie&huishouding. Gebruik van het bestaande gasnet voor transport van waterstof. Waterstof vooral opwekken uit zeewater. Benodigde elektriciteit daarvoor duurzaam opwekken met zon, wind, golfslag, stroming en aardwarmte. Gaswinning in Groningen wordt zo snel mogelijk afgebouwd. Ook wordt er gekeken of het injecteren van een ander gas of water de kans op aardbevingen kan verkleinen. Mogelijk is ook waterstof opslag mogelijk als strategische reserve.

EUROPESE UNIE – Groot voorvechter van als vertaling van de Europese droom die voortkwam uit de pijnlijk verkregen lessen van de verschrikkelijke 1e en vooral 2e Wereldoorlog. Welke nu lijken te zijn vergeten als ik naar..weer..desastreuze en..weer..bewust geprovoceerde oorlog in Oekraïne kijk. Maar een EU die qua structuur en politiek wel is aangepast aan de moderne tijd en met duidelijk respect soevereiniteit en eigenheid lidstaten. Dus meer confederatief dan het mijns inziens onwenselijke maar de door andere bepleitte federatieve Verenigde Staten van Europa (USE). Als ook binnen een ongedeeld Europa. #WeAreEUrope #StrongerTogether. Zie mijn Strategische Visie EU 2045.

EUTHANASIE – Euthanasie verdwijnt wat mij betreft uit het Wetboek van Strafrecht. Mensen die hun leven als voltooid beschouwen, hebben binnen het kader van zelfbeschikkingsrecht, mijns inziens recht op een waardig levenseinde. Daarbij moet wel een specialist, zoals een stervenshulpverlener, worden betrokken. Er komt wat mij betreft een ‘laatste-wil-pil’, met inachtneming van duidelijke en helder beschreven zorgvuldigheidscriteria.


Terug INDEX


F


Terug INDEX


G

GEZONDHEIDSZORG – Marktwerking in de zorg wordt wat mij betreft deels afgeschaft. Er komt een BasisZorgverzekering als onderdeel BasisVerzekering binnen BasisBijdrage-stelsel (zie SOCIALE STELSEL), met ook basis tandarts, fysiotherapie en geestelijke gezondheidszorg daarin. Het pakket wordt beperkt maar rechtvaardig. Alleen de aanvullende verzekeringen blijven domein van huidige commerciële zorgverzekeraars. Net als met een reisverzekering komen er ook aanvullende verzekeringen voor activiteiten die aantoonbaar een verhoogd gezondheidsrisico’s kennen (zoals blessures of erfelijke ziekten). Dit kan ook om activiteiten gaan die ook weer goed zijn voor de gezondheid (zoals sporten). Het gaat meestal om aanvullende verzekeringen met kleine bedragen. Ook worden bepaalde ingrepen boven een bepaalde leeftijd niet meer standaard vergoed. Zoals de vervanging van gewrichten. Hier wordt kritischer naar gekeken. Maar ook hier kan men zich aanvullend voor verzekeren of net als een pensioen een spaarpot voor aanleggen. Dit om de kosten van de gezondheidszorg in de hand te houden zonder dat er sprake is van generatie-discriminatie. Het eigen risico wordt wel afgeschaft. De vermogensinkomensbijtelling vervalt ook. Wie zuinig is geweest en veel heeft gespaard wordt daarvoor niet gestraft. De extra inkomsten daaruit (rente, rendement e.d.) zijn al via de vernieuwde inkomstenbelasting belast eerder.

De zorginstellingen en ziekenhuizen komen weer in overheidseigendom of die van stichtingen zonder winstoogmerk. Alleen klinieken die behandelingen aanbieden die buiten de BasisZorgverzekering vallen blijven in publieke handen/commercieel. Medisch specialisten in de ziekenhuizen en zorginstellingen gaan verplicht in loondienst en vallen voortaan onder de balkenendenorm. Complexe zorg wordt geconcentreerd in enkele ziekenhuizen met goede bereikbaarheid. Naast verpleeghuizen blijven de nog bestaande verzorgingshuizen open en er komen weer nieuwe bij binnen het nieuwe basisstelsel. Mijns inziens slecht beleid in deze gecorrigeerd zo. Ze moeten wel voldoen aan de normen voor wat betreft goede levenskwaliteit en bewoners- en werknemerswensen. In algemeenheid minder regel- en rapportagedruk. Investeren in eHealth (online zorg-oplossingen) en andere innovaties op het gebied van gezondheidszorg.

De farmaceutische industrie moet de opbouw van medicijnprijzen bekendmaken. Om de medicijnkosten in de hand te houden komt er een landelijke en centraal inkoopsysteem. Dit inkoopsysteem geldt ook voor de aanschaf van medische apparatuur en hulpmiddelen. Er wordt binnen de EU samenwerkingen aangegaan tussen lidstaten om de macht van de farmaceutische industrie zo aan banden te leggen. De productie van alle primaire medicijnen en medische apparatuur en medische benodigdheden worden weer binnen de EU geproduceerd en binnen de EU worden indien nodig maximale prijzen daarvoor vastgesteld. Dure medicijnen – mits aangetoond effectief – komen in het basispakket. Ook komt er wat mij betreft een EU verbod op reclame en marketing van farmaceutische bedrijven.

Er komt als het aan mij ligt een nationaal dus landelijk basispakket voor thuiszorg, dagbesteding en mantelzorgondersteuning. De verschillen tussen huidige gemeenten in aanbod en kwaliteit daarvan wordt zo weer weggenomen. De samenwerking tussen huisarts, wijkverpleging, fysiotherapeut, specialist en ouderenzorg in de buurt wordt gestimuleerd. Alle medische gegevens van een patiënt komen in één dossier terecht en dit dossier is eigendom van de patiënt zelf. Patiëntgegevens en dit medische dossier mogen alleen uitgewisseld worden na toestemming van de patiënt zelf of gemachtigde. Bewoners van zorginstellingen mogen zelf bepalen hoe ze hun leven leiden, dus scheiding van zorg en wonen blijft leidend: mensen kopen zelf hun zorg in. Er komt een personele bezettingsnorm in de ouderen- en gehandicaptenzorg zodat voldoende tijd voor de bewoners is gewaarborgd. Het persoonsgebonden budget wordt ook geïntegreerd in de BasisBijdrage (zie SOCIALE STELSEL). Op andere wijze worden de extra kosten in het levensonderhoud betaalbaar gemaakt.

In de geestelijke gezondheidszorg moet elke provincie over een goede 24-uurs crisiszorg beschikken. Extra investeren in beschermd wonen en in zorg voor mensen met psychische problemen als ook in voldoende inloophuizen en time-out voorzieningen voor kortdurende opname. Er komen ook meer bedden in de geestelijke gezondheidszorg en investeringen in de wijkteams ten behoeve van psychisch kwetsbare personen. Ook wordt er extra geïnvesteerd in de maatschappelijke opvang van dak- en thuislozen.

Verspilling in de gezondheidszorg wordt harder aangepakt. Zoals niet twee keer hetzelfde onderzoek of een ingreep uitvoeren die de kwaliteit van leven niet ten goede komt of gezien de al hoge leeftijd maar beperkte extra levensduur geeft. Of te grote hoeveelheden medicatie meegeven bij eerste (proef)gebruik die vervolgens niet teruggegeven kan worden. Spreekuren worden ook ‘s avonds en in het weekend mogelijk. Het niet melden van medische missers wordt strafbaar, ook voor mensen die alleen getuige waren. En er komt een verbod op zwijgcontracten tussen zorgverleners en patiënten.

Ik pleit verder voor hardere aanpak van kwakzalverij en deze worden uitgesloten van het BasisVerzekering-pakket. Alleen aanvullend te verzekeren indien commercieel aangeboden.


Terug INDEX


H

HYPOTHEEKRENTEAFTREK – Wat mij betreft direct afschaffen! Wel een overbruggingsregeling via de BasisBank DNL (BBDNL..nu Sociale Verzekeringsbank SVB) voor wie financieel in de problemen komt.


Terug INDEX


I

IDENTITEITSPAPIEREN – Paspoort wordt gratis. Identiteitskaart vervalt.

ISRAELI-PALESTIJNS CONFLICT – Tragisch conflict. Mijn analyse en oplossingen voor deze bezetting en Apartheidsstaat.


Terug INDEX


J

JEUGDZORG – Gaat organisatorisch en qua verantwoordelijkheid zo snel mogelijk terug van gemeente nu naar Rijk en Provincie. Dat decentralisatie beleid is (ook) overduidelijk mislukt en geeft meer problemen dan oplossingen. Ook door de beoogde en doorgevoerde bezuinigingen zo. Slecht voor de betrokken jongeren, ouders en hulpverleners.  ….

JUSTITIE – Meer capaciteit en budget voor justitie en de rechtelijke macht. Langere en zwaardere gevangenisstraffen die beter aansluiten bij de maatschappelijke belevingswereld daaromtrent en vooral die van de slachtoffers en hun nabestaanden. Strafmaat voor doodslag van 15 naar 20 jaar; voor moord van 30 naar 40 jaar. De positie van het slachtoffer wordt voor de wet versterkt.

Meer werkgelegenheid creëren binnen de gevangenisorganisatie zodat gevangenen vol- en deeltijds kunnen werken in maatschappelijke dienst of ten bate van de slachtoffers of nabestaanden. Het opsporen en in beslag nemen van misdaadgeld verder uitbreiden, in beslag genomen geld legaliseren en aan de overheidsbegroting toevoegen. Softdrugs en een aantal harddrugs legaliseren en reguleren en de opsporing van dan alsnog illegale handel in en productie van soft- en harddrugs intensiveren.

Het huidige Ministerie van Justitie en Veiligheid wordt weer alleen Ministerie van Justitie. De binnenlandse veiligheid en de Politie worden weer ondergebracht bij het Binnenlandse Zaken (en Koninkrijksrelaties). Strengere afweging of gedetineerden kunnen terugkeren in de maatschappij en minder vaak tbs-behandeling. Verdachte kan psychologisch onderzoek niet meer weigeren.

Levenslang is levenslang. Daarom aantal longstayafdelingen en plaatsen uitbreiden met daarbij ook grotere focus op werken en het verdiende geld bestemd voor slachtoffers of nabestaanden en anders het overheidsbudget dat slachtoffers of nabestaanden in deze steunt. Om recidive te verkleinen kunnen gedetineerden een gerichte vakopleiding volgen in de gevangenis. Werkdruk bij reclassering en gevangenispersoneel beperken door meer personeel en betere beloning.

Betere rechtshulp voor mensen met een laag inkomen, zodat de toegang tot het recht voor eenieder gewaarborgd blijft. Daarom griffierechten omlaag, verruiming inkomensgrenzen voor gesubsidieerde rechtsbijstand, verhoging vergoedingen sociaal advocaten.

En verder wapenbezit en cybercrime zwaarder bestraffen.  De verjaringstermijn bij zwaardere delicten wordt verlengd. Kindermisbruik wordt sneller bestraft met chemische castratie en meer budget voor de bestrijding van (online) kinderporno. Snellere uitzetting van criminele illegalen.  Op straatintimidatie wordt het strafrecht van toepassing. Digitale veiligheid en privacy hebben prioriteit: alleen in geval van een concrete verdenking (getoetst door de rechter) mogen Politie en Justitie daarvan afwijken.


Terug INDEX


K

KLIMAATBELEID-KLIMAATVERANDERING – Er wordt bijgedragen de opwarming van de aarde te beperken door de uitstoot van broeikasgassen in Nederland maximaal te verminderen in lijn met de internationale doelen die zijn afgesproken. Door overschakeling op productie en gebruik van groene energie, verduurzaming en een circulaire economie zonder ongezonde focus op groei en winst. De Overheid neemt daarnaast maatregelen om Nederland te beschermen tegen de onvermijdelijke gevolgen van klimaatverandering en bij te dragen aan de benodigde veranderingen en aanpassingen in dit kader in andere (minder bedeelde) landen in de wereld met kennis (creatief en out of the box), middelen en financiën (o.a. 2% BBP Ontwikkelingsbijdrages en noodhulp). Het is overduidelijk een “en..en” beleid, een middenweg die het grootste draagvlak creëert binnen de politiek en de bevolking. Aangejaagd door wetenschap en activisme. Zodat erover nadenken vaker snel opgevolgd wordt door het doen!

KONINGSHUIS – Blijft wat mij betreft bestaan, geen overgang naar een republiek. De Koning en het koningshuis hebben vind ik een zeer belangrijke en zinvolle rol binnen de Nederlandse identiteitsvorming. Zowel naar binnen als naar buiten toe. Positie en bevoegdheden blijven wat mij betreft hetzelfde. Wel wordt de onschendbaarheid van de Koning(in) en andere leden van de koninklijke familie als het aan mij ligt opgeheven. Ook gelden dezelfde belastingregels als voor iedere andere Nederlandse staatsburger en rechtspersoon. Specifieke fiscale vrijstellingen vervallen daarom. In overleg met de Koning en Koningin zou ik er wel voor pleiten bepaalde taken en ceremoniële activiteiten en tradities verder te moderniseren.

KRIJGSMACHT – Nederlandse staatsburgers kunnen vanaf 18 jaar beroepsmilitair worden. Pas vanaf hun 21ste kunnen zij in gevechtsmissies of oorlogen-conflictsituaties worden ingezet buiten de EU.


Terug INDEX


L

LEERPLICHT – Leer- en schoolplicht vanaf 2 jaar tot 18 jaar (zie ONDERWIJS).

LUCHTVAART – Aantal vluchten voor onbepaalde tijd begrenzen op 360.000 vliegbewegingen voor alle drie civiele commerciële luchthavens van Nederland. Naast vliegverbod tussen 24:00 en 08:00 behalve voor noodgevallen. Luchthaven Schiphol Airport krimpt naar maximaal 300.000 vliegbewegingen en zowel Rotterdam The Hague Airport als Eindhoven Airport krijgen ieder een maximaal aantal vliegbewegingen van 30.000. Geen beoogde uitbreiding op Lelystad Airport. Daar komt naast blijvend klein civiel gebruik alleen een nieuwe luchtmachtbasis voor de door mij in de defensievisie Krijgsmacht Der Nederlanden 2045 beoogde 12 MPA/ASW A320 toestellen en kleinere toestellen van de Kustwacht. De verplaatsing van de luchthaven Schiphol naar een kunstmatig eiland voor de kust wordt samen met en binnen het deltaplan versterking kustbescherming Nederland onderzocht. Ook komt er BTW van 40% op kerosine (en 20% op nieuwe groene brandstoffen) en 20% BTW op vliegtickets. Die laatste twee maatregelen zoveel mogelijk EU breed doorvoeren. Al zou krimp vliegtuigbewegingen voor meer EU lidstaten gunstig zijn.


Terug INDEX


M

MEDIA – Wordt wat mij betreft 1 publieke overheidszender op tv, radio, teletekst, krant en internet(site). Vallend onder het ministerie van Algemene Zaken. Gericht op het verschaffen van overheidsinformatie en (lokaal) beleid als ook bijvoorbeeld programma’s over de Nederlandse cultuur, kunst, geschiedenis als ook natuurdocumentaires. Alle andere zenders worden wat mij betreft commercieel als dus ook de huidige omroepen.

MEERDERJARIG – 18 jaar meerderjarig en onafhankelijk en stemrecht. Pas vanaf 18 jaar bij Defensie en pas vanaf 21ste ingezet kunnen worden in gevechtsmissies in oorlog/conflictsituaties buiten EU.

MINISTRIELE VERANTWOORDELIJKHEID De onschendbaarheid Koning(in) en andere leden koninklijke familie wordt als het aan mij ligt opgeheven. Daarbij is de minister ook niet langer politiek verantwoordelijk voor de bevoegdheden van zijn ondergeschikte ambtenaren, zowel wat betreft ‘handelen’ als het ‘nalaten van handelen’. Maar is de minister slechts verantwoordelijk voor het ‘handelen’ als het ‘nalaten van handelen’ van hem/haarzelf in deze.


Terug INDEX


N

DE NEDERLANDEN – Een visie over een nieuw land na het uiteenvallen van België en vervolgens samengaan van Vlaanderen en  Nederland tot De Nederlanden.

NAVO – De organisatie heeft heeft mijns inziens de verkeerde afslag genomen door samen te werken met VS en VK en hun sympathisanten in hun egocentrische nationalistische project tegen Rusland en de EU en hun EUrope from Lisbon to Vladivostok visie. En zal daar, in tegenstelling tot de EU, niet van terug kunnen komen en herstellen. Zie mijn Strategische Visie NAVO 2045.


Terug INDEX


O

OEKRAINE – Mijn voorstel vredesplan voor deze akelige proxy oorlog in Oekraïne in een groter conflict in ons Europa nu dat dit keer bewust werd geprovoceerd tot deze proxy oorlog met..weer!!..desastreuze gevolgen voor land, regio en de wereld.

ONDERWIJS – Ik pleit er allereerst voor dat het verschil tussen openbare, bijzondere en particuliere scholen komt te vervallen. Ik denk dat dit veel beter is voor de structuur en samenhang van de samenleving en integratie van migranten. Er zal daarom alleen nog sprake zijn van openbaar onderwijs.

Voor godsdienstige of anderszins levensbeschouwelijke richtingen worden op de scholen aparte lesblokken aangeboden. Nederlandse geschiedenis, kernwaarden en vrijheden worden verankerd in het onderwijs. Met ook aandacht voor seksualiteit, met de nadruk op respect, grenzen en gevoelens. Op elke school dienen homoseksuelen, lesbiennes, biseksuelen en transgenders volledig te worden gerespecteerd. Scholen krijgen ook de taak om intercultureel contact tussen leerlingen te bevorderen en te organiseren.

Er geldt een opvang/school/leerplicht voor kinderen vanaf hun 2e tot 18e levensjaar. Daarbij 4 jaar Voorbereidende BasisVorming (VBV), 6 jaar Primair BasisOnderwijs (PBO) en daarna 6 jaar Voortgezet BasisOnderwijs (VBO). Bij dat laatste vervalt het onderscheid tussen Vmbo, Havo, Vwo, Gymnasium. Leerlingen volgen samen les, werken en studeren samen maar op verschillende niveaus en met verschillende oriëntaties. Waarna zij kunnen gaan werken of verder gaan in BeroepsOnderwijs (BO) of Wetenschappelijk Onderwijs (WO). Deeltijdse leerplicht mogelijk vanaf 16e tot 18e levensjaar.

Kinderen gaan vanaf hun 2e tot hun 4e levensjaar 4 keer per week in totaal 10 uur per dag (08:30-18:30 uur) naar Voorbereidende BasisVorming (VBV) meer algemeen kinderopvang genoemd. De groepsgrootte is maximaal 12 kinderen met daarbij 2 pedagogisch medewerkers per groep. Geleidelijk wordt er toegewerkt naar één voorziening voor de opvang van kinderen vanaf hun 2e tot 12e levensjaar in één gebouw(encomplex). Waarbij voorschoolse opvang, kinderopvang, peuterspeelzalen, basisschool, TSO en NSO in elkaar opgaan.

Gymles wordt weer een vast les onderdeel in het basisonderwijs en in het voortgezet basisonderwijs, met de focus op samenwerken want samen sterk(er)!!

In het basisonderwijs en voortgezet basisonderwijs komt een 4-daagse schoolweek van 40 uur, 4×10 uur (waarvan 1 uur pauze/vrij, 2×15 en 1×30 minuten), van 08:30-18:30 uur. Voor- en naschoolse opvang aangeboden op/bij de scholen zelf. 36 lesuren van 60 minuten (45 minuten effectief, 15 minuten voor start en overstap). Klassen krijgen maximaal 24 leerlingen. De huidige bepleitte wens van maximaal 21 leerlingen is denk ik door het verhardende sociaal-economische klimaat in de wereld financieel niet (meer) haalbaar. Het aantal lesuren als full time docent (4 dagen, 36 uur per week) in de opvang,- basis-, voortgezet- en hoger onderwijs wordt 24 lesuren van 60 minuten (45 minuten effectief, 15 minuten voor start en overstap). Elke klas heeft 2 docenten. Een aantal uur per week zijn die beiden in de klas aanwezig voor overdracht, extra begeleiding en speciale projecten. Daarnaast worden secundaire thema-docenten en assistenten ingezet (al dan niet ingehuurd). De werkgever mag daarnaast binnen de drie vrije dagen 2 uur vragen (vergoed!!) voor aan het werk gerelateerde studie en/of bijscholing thuis (al dan niet online, dus geen cursus buitenshuis). Lesgeven vereist een universitaire opleiding. Naast minder regels en bureaucratie voor scholen en docenten ook hogere salarissen voor docenten.

In dit scholingsproces niet te vroeg leerlingen toetsen of hen studiekeuzes laten maken. De rekentoets wordt dus afgeschaft. Meer nadruk op individuele talenten en mogelijkheden van de leerling. Ieder kind gaat binnen het voortgezet onderwijs eerst naar een brede brugklas en krijgt zo meer tijd om zich te ontwikkelen en een keuze te maken. Vakken waar iemand goed in is, mag hij op een hoger niveau volgen, onderwijs meer op maat dus. Speciaal onderwijs, al dan niet binnen de scholen zelf voor leerlingen met een beperking, gedragsproblemen of een zeer lage intelligentie blijft gegarandeerd.

Opleidingen moeten beter op elkaar aansluiten, leerlingen moeten eenvoudiger kunnen stapelen en overstappen. Het onderscheid tussen HBO en Universiteit vervalt en wordt samengevoegd tot Wetenschappelijk Onderwijs (WO) en vindt plaats op een universiteit. Ik lees dat ‘vanouds waren de termen “hogeschool” en “universiteit” min of meer inwisselbaar: tot in de negentiende eeuw werd de Universiteit Leiden aangeduid als de “Hogeschool te Leiden”.'(Bron Wikipedia). Tijd om dat onderscheid in naam dus weer op te heffen en het onderscheid te gaan maken in enerzijds meer reseach/onderzoeks (research)- en anderzijds meer beroeps (professional) georiënteerde opleidingen binnen de dan allen universitaire opleidingsinstituten. Naam Hbo in het Engels is ook al universiteit zie ik. En al die pressende ouders tegenwoordig in de ongezonde prestatiemaatschappij ook blij zo!! Mbo heet voortaan Beroepsonderwijs (BO) en vindt plaats op een hogeschool. Dus er zal dan alleen nog het BO en WO zijn na de het Voortgezet BasisOnderwijs (VBO). Hogescholen en universiteiten werken nauwer samen zodat de overstap voor studenten makkelijker wordt. Op de universiteiten geen selectie meer aan de poort.

Studieprogramma hogescholen en universiteiten verspreid over maximaal 4 dagen in de week, met pauzes maximaal 1o uur per dag. Verdeeld over hoor- en werkcolleges, welke samenstelling per opleiding verschilt. Studenten en docenten krijgen maximale inspraak, waarbij de medezeggenschapsraad falende onderwijsbestuurders kan wegsturen. Wetenschappelijk medewerkers krijgen een sterkere positie: meer vaste aanstellingen en meer zeggenschap over het gevoerde onderwijs- en wetenschapsbeleid. Introductie van een onderzoeksfonds. Meer investeren in beroepsonderwijs dat beter aansluit op de arbeidsmarkt. Bedrijfsleven wordt hierbij ook directer betrokken. Onder andere via stage- en baangarantie voor studenten. Bedrijven kunnen ook opdrachten aanbieden voor wetenschappelijk onderzoek, maar er ontstaat geen directe band tussen bedrijf en onderzoekers. Maximale transparantie daarbij. Financiering van wetenschappelijk onderzoek via vaste (meerjarige) financiering.

Leerlingen die zakken voor hun eindexamen, moeten deelcertificaten kunnen volgen. Er moet meer ruimte zijn voor loopbaanoriëntatie. Studenten moeten meer regie krijgen over hun studie carrière, bijvoorbeeld met leerrechten of studievouchers. Studenten mogen zelf het tempo van hun studie bepalen door zich voor slechts een deel van de vakken in te schrijven, flex studeren. Collegegeld dus per vak.

De ouderbijdrage komt te vervallen. Wel zijn er onderwijskosten per kind. Zo komt er nu schoolgeld voor de voorbereidende-, basis- en het voortgezet onderwijs van 480,-* per maand en het collegegeld voor beroeps- en wetenschappelijk onderwijs 360,-* per maand. Dit kan worden betaald vanuit de BasisBijdrage die elke Nederlandse staatsburger ontvangt vanaf de geboorte (zie SOCIALE STELSEL). Met de komst van de BasisBijdrage vervalt het leenstelsel naast ook de ‘gratis’ Ov-studentenkaart.

Er komen extra investeringen in het volwassenen beroeps- en wetenschappelijk onderwijs en bijscholing van (oudere) werknemers.

(**bedragen zijn inschattingen mijnerzijds vanaf januari 2023 t/m december 2023 en bij nieuwe belastingstelsel!!).

ONTWIKKELINGSBIJDRAGE EN NOODHULP Gaat als het aan mij ligt net als het defensiebudget ook naar 2% van het BBP vanaf 2024. Herverdeling welvaart hard nodig om economische en andere (klimaat)problemen naast conflicten, die ook hieruit voortkomen vaak, in de wereld te verminderen.

Langdurige visie en ambitieniveau wordt politiek breed vastgelegd, ook binnen de EU. Toegestaan zal worden dat ontwikkelingslanden en/of hun politiek-economische samenwerkingsverbanden beschermingsmaatregelen, als onder andere invoerheffingen, mogen nemen om de eigen thuismarkt en eigen (startende) bedrijven te beschermen tegen te sterke en dus te vaak oneerlijke buitenlandse concurrentie en dumping. Alleen deze lokale en regionale ontwikkeling van bedrijfsleven en arbeidsmarkt is mijns inziens de structurele oplossing voor de huidige armoede en werkloosheid.

Alleen geld uit dit budget besteden via VN- en EU-organisaties en het Rode Kruis. Andere nationale en internationale NGO’s zullen aan eigen fondsenwerving moeten doen en krijgen dus geen subsidies meer. Grootste deel budget gaat naar naar steun en micro-krediet van burgers zelf naast dus noodhulp. Beduidend minder geld gaat direct naar buitenlandse overheden, gezien de grootschalige corruptie en de neiging bij een conflict/burgeroorlog of crisis tot het “uitbesteden” van eigen primaire overheidstaken aan buitenlandse hulporganisaties.

OPENBAAR VERVOER – Blijft belangrijk en een basistaak van de overheid. Ook door duurder worden auto’s en vergrijzing en ook vertakt naar kleine dorpen en afgelegen locaties. Maar de focus komt te liggen op bus en taxi diensten, steeds minder op vervoer per trein.

Ik kom namelijk na weer een dagje treinen opnieuw tot de conclusie dat de trein..het spoor..zijn beste tijd heeft gehad. Zeker nu door de onder druk van de klimaatverandering en doelstellingen snel groeiende elektriciteit- en/of waterstof transitie van bus- en vrachtverkeer. Als ook het botsen van het collectivisme met individualisme en selectief collectivisme binnen de samenleving. Dat is binnen een trein heel moeilijk in te vullen merk ik in de praktijk.

Het spoorwegnet mag van mij dus steeds meer worden omgebouwd tot ‘snelwegen’ voor (verlengde of via cruise control&AI in een trein rijdende) shuttlebussen en vrachtverkeer. Dat laatste zal de ‘gewone’ (snel)wegen ontlasten en geeft bedrijven meer zekerheid over reis- en levertijden. Mogelijk daarbij een tolwegensysteem of rekeningrijden voor het vrachtverkeer. Met op vele plaatsen geautomatiseerde op- en afritten naar de ‘gewone’ (snel)wegen voor lokale distributie en levering. De rails blijft eventueel liggen voor de stevigheid van de snelweg of kan mogelijk na aanpassingen in de wintermaanden voor verwarming weg en zo ontdooien ijs en sneeuw zorgen.

Hogesnelheidslijnen tussen de EU (hoofd)steden blijft indien rendabel mogelijk wel in gebruik als alternatief voor het vliegverkeer. Mogelijk ook commercieel opgezet. Al kunnen ‘groene’ hoge snelheid shuttlebussen dit mogelijk ook efficiënter en effectiever overnemen. Dat zal moeten blijken. De meeste huidige spoorwegstations blijven gewoon bestaan maar worden aangepast aan het gebruik van alleen shuttlebussen en vrachtverkeer naast een (wel veilige) doorgang van snelweg voor verkeer dat er niet stopt.

De NS wordt van nu Nederlandse Spoorwegen omgevormd tot een overheidsbedrijf (Koninklijke) Nederlandse Shuttlediensten (NS).

Een andere belangrijke reden voor deze drastische verandering is dat het huidige treinverkeer zich ook kenmerkt door weinig flexibiliteit bij ongelukken, uitval en storingen. Dan ligt het treinverkeer vaak langdurig stil, is vrijwel overal ontregeld, moeten passagiers vaak uren in een gestrande trein blijven zitten onder te vaak onaangename omstandigheden en stappen passagiers dan ook vaak al over op bussen. Dit zal dus bij zo’n “snelweg(en)’-concept voor alleen shuttlebussen en vrachtverkeer veel sneller opgelost kunnen worden, omdat de flexibiliteit daarbinnen veel groter is. Men zal er vaak (al snel) omheen kunnen rijden of desnoods bij totale stremming ergens verlaat men bij een (al dan niet tijdelijk nood) op- en afrit deze ‘snelweg’ en rijdt een stukje eromheen via de ‘gewone’ (snel)wegen.

Een vergaande stap en ombouw..maar op termijn denk ik heel veel praktischer en voordeliger voor gebruikers en ook voor de Overheid beter en langdurig te financieren.

OUDERENZORG – Het beleid om ouderen zo lang mogelijk te laten thuiswonen met thuiszorg en mantelzorg wordt als te beperkt  losgelaten. Er wordt weer geïnvesteerd in de bouw van moderne werk- en leefbare “bejaardentehuizen” zodat ouderen weer meerder keuzes hebben qua wonen en verzorgd leven als zij op leeftijd komen of beperkingen krijgen.
….

OVERHEID – De Overheid wordt wat mij betreft zoveel mogelijk een neutrale organisatie. Ook wat betreft de uitstraling van haar personeel bij het uitvoeren van de dagelijkse overheidstaken richting de burger. Dus geen religieuze uitingen of religieuze sieraden. Staatsschuld in verhouding tot het BBP blijft gehandhaafd op het niveau dat binnen de EU is afgesproken. De overheidsbegroting moet sluitend zijn. Essentiële activiteiten (zoals openbaar vervoer, energie en zorg) blijven of komen weer in handen van de Rijksoverheid. Er komt een Rijks Investeringsbank die de Bank Nederlandse Gemeenten en de Waterschapsbank vervangt. De nieuwe bank financiert het midden- en kleinbedrijf en doet grootschalige investeringen in infrastructuur, ICT, woningbouw en duurzaamheid. De genationaliseerde financiële instellingen moeten terug naar de markt.


Terug INDEX


P

PENSIOENSTELSEL Iedereen krijgt een eigen pensioenaccount, met een helder overzicht van ingelegde premies en het opgebouwd vermogen. Naast individueel blijft ook collectief beheer van dit pensioen mogelijk. Meer of minder aanvullend pensioen sparen is mogelijk als ook overdraagbaar naar een ander fonds. Het tot dan opgebouwde pensioen is bij overlijden net als vermogen of bezit over te dragen aan erfgenamen of nabestaanden en wordt ook dan niet belast. De dekkingseisen voor pensioenfondsen blijven streng. De pensioenen worden jaarlijks geïndexeerd. Pensioenafspraken qua leeftijd vastgesteld binnen CAO’s. Onderscheid zware beroepen vervalt. Wie eerder met pensioen wil zal dat terugzien in een lager aanvullend pensioen. Zelfstandigen moeten zich aansluiten bij een collectieve pensioenvoorziening. Iemand zonder een pensioen en met alleen een BasisBijdrage (zie SOCIALE STELSEL) zal niet langer wordt gekort als hij of zij met iemand(en) samenwoont of gaat samenwonen.

POLITIE – Komt wat mij betreft weer te vallen onder het Ministerie van Binnenlandse Zaken. Het model Nationale Politie blijft in stand maar er komen wel aanpassingen op basis van op- en aanmerkingen uit de organisatie zelf. Het zal gaan bestaan uit 13 (Politie) veiligheidsregio’s, waaronder de regio Caribisch Nederland, en vier ondersteunende diensten te weten het Politiedienstencentrum, Politieacademie, Staf Korpsleiding en een ondersteunende nationale eenheid. De indeling is gelijk aan de nationale (Koninkrijks) provincies en ook de rechtelijke arrondissementen. Een regio omvat de volledige grondgebieden van in principe een provincie en vierentwintig tal gemeenten. De Dienst Speciale Interventies (DSI) gaat over naar de hervormde Koninklijke Marechaussee. Als ook de Dienst Bewaken en Beveiligen (DBB). Er komt meer capaciteit voor de Politie, (mobiele) politieposten in wijken en dorpen en meer wijkagenten. Meer controle op snelheidsovertredingen door inzet nieuwste technologische middelen. De Politie, veiligheids- en justitiële arrondissementen worden gelijkgetrokken. Agressie tegen Politie, Brandweer en andere hulpverleners wordt harder aangepakt en harde gestraft. Meer voorlichting daaromtrent. Meer diversiteit bij de Politie. Agenten worden in principe niet aangemerkt als verdachten in onderzoeken naar het gebruik van geweld. Relschoppers krijgen sneller te maken met preventief fouilleren, cameratoezicht en samenscholing- en gebiedsverboden. Voetbalclubs moeten meer zelf doen en betalen qua beveiliging ter voorkoming van voetbalrellen. Kleinere rol van de Politie. Betere bewapening voor agenten.

POLITIEK/BESTUURLIJKE STELSEL- LANDELIJK
Op de schop! Het huidige bestel vind ik niet meer van deze tijd! Daarom gaat de wetgevende macht als het aan mij ligt volledig over naar het nationale Parlement (de huidige Tweede Kamer, welke naam vervalt omdat de Eerste Kamer verdwijnt). Het parlement bepaalt dus voortaan de beleidslijnen en richting van het beleid. Al kan het beoogde uitvoerende kabinet daar ook richting aan geven via initiatiefrecht. Daarnaast vormt het parlement samen met de door haar gekozen minister-president een kabinet van zestien ministers en achtenveertig staatssecretarissen (1 minister en 3 staatssecretarissen per ministerie). Als zijnde de uitvoerende macht. De minister-president wordt verder ondersteund door het Kabinet Minister-president. Het kabinet als geheel of een individuele minister of staatssecretaris kan opstappen als zij geen verantwoordelijkheid willen dragen voor het door het parlement bepaalde beleid of haar besluiten. Ook het parlement kan kabinet, minister-president, ministers of staatssecretarissen ontslaan en vervangen.

Binnen mijn visie “De Nederlanden 2045” komen er zestien ministeries te weten (Nederland alleen 12):
– Ministerie van Openbaar Bestuur en Rechtstaat
– Ministerie van Buitenlandse Zaken
– Ministerie van EU Zaken
– Ministerie van Defensie
– Ministerie van Ontwikkelingsbijdrages en Noodhulp
– Ministerie van Economische Zaken en Innovatie
– Ministerie van Financiën
– Ministerie van Justitie en Recht
– Ministerie van Onderwijs en Ontwikkeling
– Ministerie van Wetenschap en Onderzoek
– Ministerie van Ruimtelijke Ordening
– Ministerie van Natuur en Milieu
– Ministerie van Duurzame Ontwikkeling
– Ministerie van Sociale Zaken
– Ministerie van Werkgelegenheid
– Ministerie van Volksgezondheid en Welzijn

Onderzoeks- en inspectiediensten en instituten van de Overheid staan helemaal apart en onafhankelijk van de departementen, kabinet en parlement. Die zij voorzien van gevraagde en ongevraagde rapportages, informatie en adviezen.

De Eerste Kamer wordt wat mij betreft opgeheven. Is tegenwoordig meer een tweede politieke arena geworden dan een wijs en controlerend orgaan. De zogenoemde grondwettelijke toetsing komt bij de rechtelijke macht te liggen. Rechters krijgen de mogelijkheid om wetten buiten de orde te plaatsen omdat ze die in strijd achten met de Grondwet. Enkele artikelen, waarin de basisprincipes van de grondwet zoals de provinciale structuur van de staat, de democratische, sociale en rechtsprincipes van de staat, en de onschendbaarheid van de menselijke waarde van het individu, zijn van iedere wijziging uitgesloten.

Het Nationale Parlement heeft in totaal 256 zetels en parlementariërs (Binnen visie De Nederlanden 2045, alleen Nederland 144), welke via evenredige vertegenwoordiging worden gekozen. Het Parlement en de Commissies hebben onafhankelijke voorzitters, die geen lid zijn van het parlement of een politieke groep/partij. Parlementskandidaten worden als individu bij verkiezingen gekozen, al kunnen ze zich vooraf(!) verenigen in partij of groep. Elke parlementariër heeft 16 (binnen mijn visie “De Nederlanden, bij Nederland alleen 12) beleidsmedewerkers, voor elk beleidsterrein één, naast 2 administratieve medewerkers.

Om parlementariër te kunnen worden is een bachelor diploma van een Nederlandse universitaire opleiding Politicologie en Bestuurskunde benodigd. Met een master specialisatie op 1 van de beleidsterreinen. Voltijds&deeltijds en met mogelijke vrijstellingen voor eerder gevolgde opleidingen of cursussen ook verkort. Dit klinkt als een ernstige beperking van de huidige toegang tot onze nationale democratische besluitvorming. Maar gezien de gegroeide complexiteit van de vraagstukken en het beleid en hun samenhang denk ik echt nodig. Het staat de parlementariërs echter vrij in de keuze van hun 16 (12) beleidsmedewerkers andere eisen te stellen en zo toch een grotere participatie bij democratische besluitvorming mogelijk te maken.

De landelijke en provinciale verkiezingen vinden op hetzelfde moment plaats op de Dag van de Democratie. Het aantal individuele stemmen per gekozen parlementariër wordt omgezet in een persoonlijk stemgewicht. Niet elke parlementariër heeft dus hetzelfde stemgewicht. Op deze wijze kunnen ook parlementariërs die geen lid zijn van een partij en individueel werken een zwaardere stem hebben dan zij die dat wel doen. De kandidaten kunnen zich vooraf aan de verkiezingen samenvoegen tot een partij, niet tussentijds of daarna. De kandidaten hebben allemaal een specialisatie, een primaire focus op 1 ministerie en haar beleidsterrein(en), binnen het algemene beleidsplan dat zij eveneens moeten presenteren. Dit kan ook het beleidsplan van een politieke partij zijn waar de kandidaat lid van is.

In de plenaire zaal van het parlement worden een Nederlandse en een EU vlag aan weerszijden van een oranje leeuw geplaatst.

Het wordt een stuk eenvoudiger om politici en ambtenaren strafrechtelijk te vervolgen voor de gevolgen van hun beslissingen, beleid en uitspraken. Gelijke monniken gelijke kappen. De moeilijkheid hiertoe nu versterkt een onwenselijke regenten-mentaliteit en gedrag en teveel eigengereidheid, liegen en manipuleren in ook de selectie- en besluitvormingsprocessen. Want men weet dat men er toch wel mee weg komt..aftreden de zwaarste ‘straf’. Dat moet aangepakt worden en veranderen zo.

De kiezer kiest bij de landelijke verkiezingen elke twee jaar 1 maal (op een partij met 16 (12) kandidaten, voor elk ministerie/beleidsterrein 1) of 16 (12x) keer op een kandidaat (voor elk van de 16 (12) ministerie/beleidsterrein 1 kandidaat). Ook zijn er twaalf keer per jaar een raadgevende referendum waarin specifiek beleid of onderwerpen kunnen worden gepeild bij de kiezer. Beiden gebeuren zowel langs digitale weg in een veilige stemomgeving als bij stembureaus. Er is een stemplicht. Bij stemmen vindt in dat kader registratie identiteit plaats vooraf aan vrije anoniem uitbrengen stem. Twee keer niet gestemd betekent de 3e keer geen stemrecht. Steeds opnieuw. Vrijstelling en/of stem bij machtiging mogelijk. Ook mogelijkheid om blanco te stemmen (als bijvoorbeeld proteststem).

Het stemgewicht van een parlementariër geldt alleen bij stemmingen in de commissies waarvan deze lid is (waarvan er minimaal 16 (12) zijn, 1 per ministerie). Meer commissies zijn mogelijk en worden door het parlement zelf voorgesteld en gevormd. Bij stemmingen in de plenaire zitting van alle parlementariërs is elke stem even zwaar. Over bijvoorbeeld een wetsvoorstel, dat in een commissie(s) voorbereid en behandeld is, wordt dus eerst gewogen gestemd in de commissie(s) en daarna nog eens gelijkwaardig (elke stem even zwaar) in een plenaire zitting van alle parlementariërs.

Verder worden de spreekteksten van parlementariërs en bewindslieden wat mij betreft niet meer tijdens plenaire- of commissievergaderingen voorgedragen/gelezen maar binnen een bepaalde termijn vooraf gepubliceerd op het interne parlementaire netwerk en de algemene website van het parlement en eigen websites van ministeries, partijen of parlementariërs. Zodat collega’s als ook andere betrokkenen waaronder burgers deze vooraf kunnen doorlezen en zo kennis kunnen nemen van de zienswijze en standpunten. In de plenaire- en commissievergaderingen vindt vervolgens een debat plaats en vraag- en antwoordronden tussen parlementariërs onderling of tussen hen en bewindslieden of gasten. Ook stemverklaringen worden alleen nog gepubliceerd en niet meer plenair- of in commissievergadering uitgesproken.

De vaste recessen van het parlement vervallen. De Nationale Feestdagen (wettelijke feest- en vrije dagen) zijn van toepassing en men volgt dezelfde regeling als voor de schoolvakanties. In die perioden zijn dus altijd een deel van de parlementariërs aanwezig en kunnen ook zij op vakantie onder bepaalde omstandigheden worden verzocht online deel te nemen en/of te stemmen indien nodig.

POLITIEK/BESTUURLIJKE STELSEL- PROVINCIAAL EN GEMEENTELIJKEr zullen binnen deze visie in totaal Zestien (binnen visie “De Nederlanden 2045”, alleen Nederland twaalf) Provincies zijn. De Provincies en Provinciale Staten blijven bestaan maar worden uitgebouwd tot volwaardige parlementen met een eigen kabinet (Gedeputeerde Staten).

De Provinciale Staten (provinciale parlement) heeft in totaal 128 zetels en Statenleden (binnen visie “De Nederlanden, alleen Nederland 96), welke via evenredige vertegenwoordiging worden gekozen. De Provinciale Staten en de commissies hebben onafhankelijke voorzitters die geen lid zijn van  de PS of een politieke partij/groep. Statenleden worden als individu bij verkiezingen gekozen, maar kunnen zich vooraf(!) ook verenigen in partij of groep. Elk Statenlid heeft 8 (6) beleidsmedewerkers, voor elk beleidsterrein één, naast 2 administratieve medewerkers.

Om Statenlid te kunnen worden is een bachelor diploma van een Nederlandse universitaire opleiding Politicologie en Bestuurskunde benodigd. Met een master specialisatie op 1 van de beleidsterreinen. Voltijds&deeltijds en met mogelijke vrijstellingen voor eerder gevolgde opleidingen of cursussen ook verkort. Dit klinkt als een ernstige beperking van de huidige toegang tot onze nationale democratische besluitvorming. Maar gezien de gegroeide complexiteit van de vraagstukken en het beleid en hun samenhang denk ik echt nodig. Het staat de parlementariërs echter vrij in de keuze van hun 8 (6) beleidsmedewerkers andere eisen te stellen en zo toch een grotere participatie bij democratische besluitvorming mogelijk te maken. Dit geldt trouwens ook voor de burgemeesters.

De provinciale en landelijke verkiezingen vinden op hetzelfde moment plaats op de Dag van de Democratie. Het aantal individuele stemmen per gekozen Statenlid wordt omgezet in een persoonlijk stemgewicht. Niet elk Statenlid heeft dus hetzelfde stemgewicht. Op deze wijze kunnen ook Statenleden die geen lid zijn van een partij en individueel werken een zwaardere stem hebben dan zij die dat wel doen. De kandidaten kunnen zich vooraf aan de verkiezingen samenvoegen tot een partij, niet tussentijds. De kandidaten hebben allemaal een specialisatie, een primaire focus op een beleidsterrein van een gedeputeerde, binnen het algemene beleidsplan dat zij eveneens moeten presenteren. Dit kan ook het beleidsplan van een politieke partij zijn waar de kandidaat lid van is.

Het wordt een stuk eenvoudiger om politici en ambtenaren strafrechtelijk te vervolgen voor de gevolgen van hun beslissingen, beleid en uitspraken. Gelijke monniken gelijke kappen. De moeilijkheid hiertoe nu versterkt een onwenselijke regenten-mentaliteit en gedrag en teveel eigengereidheid, liegen en manipuleren in ook de selectie- en besluitvormingsprocessen. Want men weet dat men er toch wel mee weg komt..aftreden de zwaarste ‘straf’. Dat moet aangepakt worden en veranderen zo.

De kiezer kiest bij de provinciale verkiezingen elke twee jaar 1 maal (op een partij met 8 (6) kandidaten, voor elk beleidsterrein 1) of 8 (6) keer op een kandidaat (voor elk van de 8 (6) beleidsterrein 1 kandidaat). Ook zijn er twaalf keer per jaar een raadgevende referendum waarin specifiek beleid of onderwerpen kunnen worden gepeild bij de kiezer. Beiden gebeuren zowel langs digitale weg in een veilige stemomgeving als bij stembureaus. Er is een stemplicht. Bij stemmen vindt in dat kader registratie plaats vooraf aan vrije anoniem uitbrengen stem. Twee keer niet gestemd betekent 3e keer geen stemrecht. Vrijstelling mogelijk. Ook mogelijkheid blanco te stemmen (als proteststem).

Het stemgewicht van een Statenleden geldt alleen bij stemmingen in de commissies waarvan deze lid is (waarvan er minimaal 8 (6) zijn, 1 per beleidsterrein). Meer commissies zijn mogelijk en worden door het parlement zelf voorgesteld en gevormd. Bij stemmingen in de plenaire zitting van alle Statenleden is elke stem even zwaar. Over bijvoorbeeld een wetsvoorstel, dat in een commissie(s) voorbereid en behandeld is, wordt dus eerst gewogen gestemd in de commissie(s) en daarna nog eens gelijkwaardig (elke stem even zwaar) in een plenaire zitting van alle Statenleden.

Daarnaast vormt de Provinciale Staten (provinciaal parlement) samen met de door haar gekozen gedeputeerde president de Deputatie (provinciale kabinet) van in totaal 8 gedeputeerden naast de gedeputeerde president. De functie van Commissaris van de Koning(in) blijft bestaan en wordt de voorzitter van de Provinciale Staten, zij het zonder stemrecht. Zij worden benoemd door de Koning(in) op voordracht van de Provinciale Staten (provinciaal parlement). Deze zal ook de Raad van Burgemeesters van de gemeenten binnen elke provincie voorzitten. Elke Provincie zal gaan bestaan uit een 24-tal gemeenten. De Gemeenteraad zal verdwijnen. Het College van burgemeester en wethouders blijft bestaan en wordt benoemd door de Commissaris van de Koning(in) op voordracht van de Provinciale Staten (provinciaal parlement). De burgemeester zit dit college van B&W (burgemeester en 8 wethouders) voor. De gemeentesecretaris, die het hoofd is van de ambtelijke organisatie, staat het college ambtelijk bij. De gemeentesecretaris wordt door het college benoemd.


Terug INDEX


Q


Terug INDEX


R

RAAD VAN EUROPAIk zeg opheffen!! In ieder geval Nederland eruit. Waar nodig zaken onderbrengen bij de EU. Achterhaalt en gevoelig voor corruptie.

RECHTSTAAT – De Raad van State (RvS) blijft een adviesorgaan van het kabinet maar haar taak als hoogste rechtsprekende instantie die een uitspraak kan doen over een geschil tussen burger en de Overheid zal overgaan naar de Hoge Raad.

REFERENDUMWat mij betreft alleen een raadplegend referendum mogelijk. Door de hogere frequentie verkiezingen/peilingen kunnen kiezers al veel vaker dan nu hun mening over zaken en beleid(splannen) uitdrukken.

RUIMTELIJKE ORDENING NEDERLAND Veel eigen grond van (lokale) overheden wordt als het aan mij ligt verkocht aan burgers en bedrijven. Onder andere in het kader van nieuw parkeerbeleid en elektrificering van het Nederlands (vracht)wagenpark. Woningeigenaren als ook huurders waar dat kan de mogelijkheid bieden openbare ruimte en/of parkeerplaatsen aan te kopen of bij het gehuurde te voegen (parkeernorm). Ook in kader van beter en ook minder zichtbare parkeerruimte voor auto’s. Gehandhaafde algemene parkeerruimte in de straat/wijk krijgen dan een (laag) parkeertarief. Wie geen auto heeft of daarmee overdag weg is kan de eigen parkeerplaats verhuren (zelf of via gemeentelijke organisatie) aan wie extra parkeerplaats wil of op bezoek is.
Ook bij woningbouw het minder aanplakken van nieuwe woonwijken (zoals in verleden VINEX wijken) aan bestaande steden of dorpen, maar vorming van aparte nieuwe steden en dorpen. Zo behoud van en ontstaan van de zeer benodigde identiteit en sociale cohesie.


Terug INDEX


S

SOCIAAL STELSEL – Ik bepleit de invoering van een BasisBijdrage als bestaansinkomen voor elke Nederlandse staatsburger. De BasisBijdrage is beschikbaar voor elke Nederlandse staatsburger, van geboorte tot overlijden.

Een vorm van basisinkomen of bestaansgeld als vaste inkomensbijdrage vanuit de samenleving via de overheid. Dit zonder voorwaarden of verplichtingen. Dus allerlei zaken als de kostendelersnorm en ook partnertoets vervallen. Er gelden ook geen heffingskortingen maar ook geen bijdrage Zvw meer. Ook is er geen sprake meer van vakantiegeld of de huidige toeslagen. De BasisBijdrage wordt ook de vervanging van de kinderbijslag, de basisbeurs voor studenten, de bijstand (en bijzondere bijstand), Anw uitkering, Wajong, IOW, IOAW en IOAZ, ZW, AWBZ/Wlz (gaan voortaan via collectieve BasisVerzekering en aanvullende particuliere zorgverzekeringen), de Toeslagenwet als ook het ouderdomspensioen AOW.

Er komt binnen de BasisBijdrage een pakket aan basis voorzieningen beschikbaar, zoals BasisVerzekeren en BasisWonen. De BasisBank DNL (BBDNL), nu nog Sociale Verzekeringsbank (SVB), zal hierbij een aantal basiszaken verzorgen. Indien gebruikmakend van al deze basisvoorzieningen kan een staatsburger zelfstandig wonen en net in het eigen levensonderhoud voorzien. Naar vermogen wordt er daarnaast dus betaald gewerkt. Ook mag men als schenking/gift geld ontvangen van anderen zonder gekort te worden op de BasisBijdrage. Schenk- en erfbelasting, vind ik (overheids) diefstal!!, komt te vervallen. Zolang over dit schenkings- of erfenis bedrag eerder eenmalig inkomstenbelasting is betaald.

Wanneer Nederlandse staatsburgers (gaan) samenwonen, dat kan dus ook ouders met kinderen zijn, wordt er ook niet gekort op ieders individuele BasisBijdrage. Op deze wijze wordt indirect het samenwonen als ook de bouw van en ombouw naar kleinere woningen en appartementen gestimuleerd. Gunstig gezien het grote tekort nu aan woonruimte door de (ook al) woningcrisis. Als ook richting de toenemende zorgen om vereenzaming. Wel zullen er allerlei nieuwe kostenposten zijn die de financiële voordelen van samenwonen niet zo groot maken, dat mensen die samenwonen niet meer de prikkel zouden hebben om naast de BasisBijdrage te gaan werken. Zo komt er nu onder andere schoolgeld voor basis- en voortgezet onderwijs en is het lesgeld voor middelbaar- en hoger beroepsonderwijs en wetenschappelijk onderwijs hoger dan nu. Ook vervallen verschillende tegemoetkomingen. Ook zal er dus strenger en vaker gecontroleerd worden op het aantal mensen dat in een woning woont (zie WONINGMARKT).

Export van de BasisBijdrage bij verblijf buiten Nederland (of EU als de BasisBijdrage EU breed wordt ingevoerd) is beperkt tot 5 jaar. Iemand die langer dan 5 jaar in het buitenland woont verliest sowieso zijn Nederlands staatsburgerschap en daaraan verbonden rechten en plichten en dient het staatsburgerschap aan te vragen en ontvangen van het land waar men dan blijft wonen.

De BasisBijdrage* uitgezet:
(voorbeeld voor alleenstaande volwassene, zelfstandig wonend in 1-persoons BasisAppartement).

  • 240,- > Elke staatsburger heeft een collectief publiek BasisVerzekering pakket voor ziektekosten (incl. tandarts&mondhygiëne), uitvaart-, rechtsbijstand-, inboedel- en aansprakelijkheidsverzekering. Zonder eigen risico. Extra aanvullende verzekeringen kunnen afgesloten worden bij commerciële verzekeraars;
  • 480,- > Maximale bruto huur per maand voor 1-persoons 2-kamer BasisAppartement van minimaal 40 m2 (of maximaal bruto huur 360,- per maand voor zelfstandige 1-persoons 1-kamer BasisStudio van minimaal 30 m2. (zie WONINGSMARKT);
  • 70,-   > Water, gas en elektra;
  • 60,-   > Basis-Alles-in-1 (TV, internet, telefoon) en mobiele telefonie;
  • 350,- > Voeding, verzorgings- en huishoudelijke producten en overige.
    ____________________
  • = 1200,- = 960,- als BasisBijdrage per maand overgemaakt aan elke Nederlandse staatsburger (bedrag BasisVerzekering van 240,- wordt namelijk niet uitgekeerd maar direct ingehouden zodat er geen betalingsachterstand kan ontstaan bij deze belangrijke basisvoorziening).

Mogelijk is de eerste reactie..onbetaalbaar!!! Ik denk van niet. Maar de inkomstenkant van de overheid hier inschatten zonder beschikking over het Centraal Planbureau (CPB) om alles even “door te rekenen” is niet eenvoudig, noch mijn specifieke expertise. Het Belastingstelsel (zie daar) is ook al wel aangepast in deze om meer overheidsinkomsten te verkrijgen. Ik denk trouwens dat het invoeren van een vaste inkomstenbijdrage..een basisinkomen of bestaansgeld, hier BasisBijdrage genoemd want een bijdrage van de samenleving aan elke burger..sowieso het beste direct binnen de gehele EU wordt ingevoerd om het echt goed en ook eerlijk te laten werken. Met dan een stevige beleidsmatige, fiscale en juridische ‘beschermmuur’ eromheen richting landen en economische blokken buiten de EU om oneerlijke concurrentie te beperken.

(**bedragen zijn inschattingen mijnerzijds vanaf januari 2023 t/m december 2023 en bij nieuwe belastingstelsel!!)

STAATSBURGERSCHAPNederlands staatsburgerschap geeft een burger bepaalde rechten en plichten, zoals het recht om deel te nemen aan het politieke proces in een land (kiesrecht) en eventueel de aanspraak op medische en sociale voorzieningen. De Nederlandse staat verschaft bescherming aan zijn staatsburgers in het buitenland in de vorm van diplomatieke bijstand, als ze houder zijn van een paspoort of identiteitsbewijs van Nederland.

Het staatsburgerschap kent een voorwaardelijke en onvoorwaardelijke versie. Voorwaardelijk staatsburgerschap krijgt iemand die hier een verblijfsvergunning heeft gekregen. Dat kan immigrant of een asielzoeker zijn. Iemand zal een onvoorwaardelijk Nederlands staatsburgerschap verkrijgen door: Naturalisatie (na 5 jaar in Nederland te hebben gewoond en o.a. de Nederlandse taal voldoende te verstaan en te spreken) en bij geboorte (Ius sanguinis).

Iemand kan zijn Nederlands staatsburgerschap verliezen door onder andere, aanname van staatsburgerschap van een ander land (verplicht na 5 jaar buiten Nederland te wonen); Intrekking van de nationaliteit door de Overheid, bijvoorbeeld omdat men dienst heeft genomen in een vreemde krijgsmacht of daden gericht tegen de staat heeft verricht en bij verbanning.

STRAFRECHT NEDERLAND Ik ben principieel niet tegen de doodstraf. Een valse hond laten we ook afmaken. Maar de bewijsvoering is nog onvoldoende waterdicht en niet onomstotelijk vast te stellen, daarom geen uitvoering ervan. Wel levenslang is levenslang. (Intensieve) tewerkstelling van gedetineerden waar mogelijk. Ten dienste van de samenleving en eventuele slachtoffers of nabestaanden.

SYRISCHE BURGEROORLOGMijn analyse en mogelijke oplossing voor dit wrede conflict.


Terug INDEX


T

TERRORISMEBESTRIJDING – Het buitenlands (economisch) beleid van Nederland en wat mij betreft ook de EU wordt een stuk evenwichtiger en geloofwaardiger. Er wordt preventief strafrechtelijk opgetreden tegen mensen die terroristische aanslagen voorbereiden in Nederland of daarbuiten. De EU samenwerking tussen inlichtingendiensten wordt geïntensiveerd. Er komen extra wijkagenten bij en meer geld en mensen voor buurtwerk. Gerichte digitale surveillance, geen grootschalige sleepnet acties. Wel beschikking over genoeg mensen en de modernste apparatuur en middelen. Nu nog terugkerende Syriëgangers worden waar mogelijk berecht en verliezen daarbij hun Nederlandse staatsburgerschap. Als dit de enige nationaliteit is, wordt het Nederlanderschap zo ver mogelijk uitgekleed. Verplichte deradicaliseringsprogramma’s hebben weinig zin als globaal de voedingsbodems blijven bestaan. Invoering van een actieplan tegen groeiende dreiging van extreemrechts en extreemlinks. Actiever beleid om buitenlandse ronselaars en haatpredikers uit te wijzen als ook te waarschuwen en het volgen van Nederlandse ronselaars en haatpredikers in deze. De Dienst Speciale Interventies (DSI) gaat als Brigade Speciale Interventies (BSI) van nu Politie over en verder onder het Commando Koninklijke Marechaussee.

TOPSECTORENBELEID – Stoppen met het topsectorenbeleid dat de kenniseconomie moest versterken. Mijns inziens ongewenste vermenging tussen de Overheid, bedrijven en wetenschappelijk onderzoek.


Terug INDEX


U


Terug INDEX


V

VAKANTIE-, VRIJE- EN NATIONALE FEESTDAGEN
Gezien het groeiende aantal ongelovigen en de ontkerkelijking in Nederland ook hierin veranderingen voorgesteld.
Vakanties (basis, voortgezet, middelbaar, hoger- en speciaal onderwijs)
– Lentevakantie – 1 week in de maand april.
– Zomervakantie – totaal 4 weken in de maanden juli en augustus.
– Herfstvakantie – 1 week in de maand oktober.
– Wintervakantie – totaal 4 weken in de maanden december en januari.
Geen vakantiespreiding meer. Bij lente- en herfstvakantie vrije keuze welke week in deze maanden.
Nationale Feestdagen (wettelijke feest- en vrije dagen)
– Nieuwjaarsdag – 1 januari
– Dag van de Vrijheid – op nog nader te bepalen datum (komt in de plaats van Bevrijdingsdag en ook de dag voor herdenking Slavernij)
– Provinciedag – vrije dag in elke provincie, zelf bepaald
– Dag van de Zomerwende – 21 juni (in schrikkeljaar 20 juni)
– Dag van de Democratie – 15 september (in plaats van Prinsjesdag)
– Dag van de Vrede – 21 september
– Koninkrijksdag – 15 december
– Dag van de Winterwende – 21 december (22 december voorafgaande schrikkeljaar)
– Oudjaarsdag – 31 december

VAKANTIETOESLAG – Komt te vervallen en wordt direct opgeteld bij het maandloon. Zie bij ARBEIDSMARKT.

VERENIGDE NATIES – Belangrijke organisatie waar ik een groot voorvechter van ben. Maar staat al jaren ook druk door grote landen die het maar een stoorzender vinden in hun eigen geopolitiek-economische beleid. Daarom zijn er denk ik structurele aanpassingen nodig om de organisatie te versterken en daar minder gevoelig voor te maken. Zie mijn Strategische Visie VN 2045.

VERKEERSVEILIGHEID – Maximum snelheid op woonerven terug van 30 naar 20 km/u. Er komt vaker 40 km/u snelheidslimiet binnen de bebouwde kom waar nu nog 50 km/u gereden mag worden. Op andere locaties gaat 50 km/u omhoog naar 60 km/u. Verder 80 km/u en maximum snelheid 100 km/u, met snelheidsbegrenzer in auto’s van 110 km/u (marge alleen voor noodgevallen). Dit geldt ook voor motoren. Maximum snelheid voor vrachtwagens blijft 80 km/u. Er komt een inhaalverbod voor vrachtwagens op alle tweebaanswegen. Ook een rijverbod van lege vrachtwagens bij weercode rood.

Wel strenger en meer handhaven. Alleen geldboetes bij tot 5 km/u te hard rijden. Daarboven wordt een puntenstrafsysteem. Bij x aantal punten moet men zich melden op het lokale hoofdbureau politie. Daar dient men een maatschappelijk programma te volgen wat afhankelijk van de strafmaat uren tot dagen kan duren. Bij zwaardere overtredingen moet men daarnaast de auto of motor inleveren voor een x-aantal dagen. Nog zwaardere overtreding, dan is men ook het rijbewijs kwijt. Bij veelvuldige zware overtredingen verliest men naast het rijbewijs ook de betrokken auto of motor, ook als die eigendom van iemand anders is. Die wordt verbeurd verklaard, verkocht en opbrengst geïnvesteerd in programma’s verkeersveiligheid.

Er komt een extern elektronisch snelheidsbegrenzingssysteem voor lagere snelheden dan de maximale 110 km/u snelheidsbegrenzer in voertuigen ((bestel)auto en motor). Dit zal geen automatisch systeem zijn, dat voertuigen automatisch qua snelheid begrensd. Dat vind ik een te grote inbreuk op de (bewegings)vrijheid van burgers en kan ook gevaarlijke verkeerssituaties opleveren. Er wordt echter in alle voertuigen wel een systeem ingebouwd dat van beperkte afstand geactiveerd kan worden en zowel binnen als buiten waarschuwingssignalen activeert qua geluid en lampen bij overschrijding van de daar geldende maximale snelheid. Binnen hard en irriterend. Buiten goed zichtbaar en hoorbaar zodat andere weggebruikers gewaarschuwd worden en zij daarnaast ook de overtreding waarnemen en daarover kunnen getuigen later indien nodig. Hiermee kan snelheidsbegrenzing worden afgedwongen waar dat echt nodig is. Zoals binnen de bebouwde kom en op potentieel gevaarlijke punten en waar vaak ongelukken gebeuren.

Er komen daarnaast elektronische maatregelen waardoor de bediening van apparatuur in voertuigen tijdens het rijden sterk beperkt wordt of op locaties met complexere verkeerssituaties uitgezet wordt. Deze mogelijkheid wordt ook vast ingebouwd in auto’s, motoren en vrachtwagens. Er komt ook een verbod op bellen en appen in auto en op rijdende fiets of bromfiets. Verder krijgen voetgangers, fietsers en bromfietsers gezien de ongelijke kwetsbaarheid bij aanrijdingen nergens meer voorrang op auto’s, vrachtwagens of motoren. Dus ook niet op bijvoorbeeld rotondes. Andere maatregelen moeten hun reis vergemakkelijken.

Dit wordt landelijk doorgevoerd en indien mogelijk ook EU-breed.

VREDESPLAN OEKRAINE-RUSLAND – Een..weer..bewust geprovoceerde oorlog met..weer..net als soortgelijke eerdere nationalistische projecten in Afghanistan en Irak..desastreuze gevolgen voor land, regio en wereld. Met..weer..teveel collaboratie ermee en steun en navolging vanuit..weer..naïeve goedgelovigheid. Hoe eerder dat duidelijk wordt en deze oorlog wordt beëindigd hoe beter!! Zie mijn eigen uit 2014 en recent op basis van nieuwe realiteiten aangepast voorstel vredesplan (in Engels).


Terug INDEX


W

WAPENHANDEL – Voor Nederland, maar ook voor de hele EU wat mij betreft, alleen wapenhandel met andere democratische rechtstaten in en buiten de EU. De eigen kernwaarden en dus eigen geloofwaardigheid (naar onszelf) leidend maken in het beleid ten aanzien van de verkoop van wapensystemen en onderdelen daarvan. Als ook de opleiding en training van (militair) personeel in deze landen.

WINTER- EN ZOMERTIJDZomertijd wat mij betreft per direct afschaffen en vervolgens permanent de wintertijd.

WONINGMARKT – Hypotheekrenteaftrek wat mij betreft direct afschaffen. Wel een overbruggingsregeling via de BasisBank DNL (BBDNL..nu Sociale Verzekeringsbank VSB) voor wie hierdoor financieel in de problemen komt. OZB (Onroerend Zaak Belasting) komt te vervallen en de verhuurdersheffing wordt afgeschaft. Er wordt stevig geïnvesteerd in basis kamer’s, studio’s, appartementen en (eensgezins)woningen in het kader van het BasisBijdrage-stelsel (zie SOCIALE STELSEL). Ook voor kleine 1-persoonshuishoudens. Actief beleid om waar mogelijk grotere appartementen en woningen tijdelijk of permanent op te splitsen.

Ook levensloopbestendig en energiezuinig bouwen stimuleren als ook van zogeheten familiehuizen (meergeneratiewonen). Zo kunnen eengezinswoningen qua indeling en voorzieningen (of de basis daarvoor) zo worden gebouwd, dat zij ook snel in twee appartementen kunnen worden omgevormd of later weer terug naar een eengezinswoning. Het huidige tekort aan betaalbare huur- en koopwoningen als ook krapte op de woningmarkt wordt zo naar verwachting flink kleiner.

De huurtoeslag komt te vervallen door de invoering van de BasisBijdrage. De huur van woningen en (verkoop)waarde van huizen worden met 5% verlaagd om de perverse prikkels en negatieve effecten van vorig beleid te neutraliseren. Er komt een investeringsplicht voor woningcorporaties. Huurders krijgen meer invloed op het huurbeleid, investeringen en andere belangrijke beslissingen van de woningcorporaties.

Er komt wel nu meer controle op het aantal bewoners per woning. Samenwonen wordt immers gestimuleerd door ook invoering BasisBijdrage, maar misbruik daarvan wordt aangepakt. Bij de BasisVerhuur (nu sociale verhuur genoemd) zijn hier vervolgens ook maximale huurbedragen aan verbonden (geschat en geldig voor 2023). Wat (voorlopige) indicatoren:
> 1-persoons 1-kamer niet-zelfstandige BasisKamer van minimaal 20m2 voor maximaal 240,- bruto huurprijs per maand. Alleen voor studenten of personen die in de schuldsanering zitten.
> 1-persoons 1-kamer zelfstandige BasisStudio (met Frans balkon) van minimaal 30 m2 voor maximaal 360,- bruto huurprijs per maand.
> 1-persoons 2-kamer zelfstandig BasisAppartement (met slaapkamer kleiner dan 9 m2 en balkon minimaal 3 m2) van minimaal 36 m2 voor maximaal 480,- bruto huurprijs per maand.
> 2-persoons 2-kamer zelfstandig BasisAppartement van minimaal 54 m2 (met 1 slaapkamer van minimaal 9 m2 en balkon van minimaal 6 m2) voor maximaal 720,- bruto huurprijs per maand.
Bij grotere BasisWoningen ligt de norm bij een 1-persoonsslaapkamer van minimaal 6 m2 en een 2-persoonsslaapkamers van minimaal 9 m2. Ook zal de sanitaire voorziening gaan meespelen, zoals het aantal toiletten per aanwezige inwoners en aantal keukens per aanwezige inwoners. Deze laatste vooral ook bij panden die 1-persoons niet-zelfstandige kamers verhuren.

Bij aanhoudende woonoverlast wordt sneller ingrijpen mogelijk en verhuizen degenen die overlast veroorzaken daardoor ook sneller naar elders. Alternatieve woonruimte moet wel worden aangeboden maar kan ook op locatie zijn voor recidiverende overlastplegers. Sowieso worden zij waarbij daar een groter risico op is meer bij elkaar geplaatst. Dat de sociale controle in een rustige woonomgeving zou helpen lijkt mij achterhaald waar de sociale cohesie tussen bewoners in de huidige tijd van meer individualisme sowieso een stuk lager is dan vroeger.

Omdat de BasisBijdrage voor elke Nederlandse staatsburger geldt, dus landelijk, zullen deze maximale huurprijzen voor de BasisVerhuur dus ook landelijk gaan gelden. Dit zal zowel in de nu duurdere als nu goedkopere regio’s aanzienlijke veranderingen in de huurprijzen veroorzaken. Ik denk dat dit gezien de verhitte (sociale) woningmarkt in met name de randstad nu wel een gezonde ontwikkeling is en zo ook andere regio’s in Nederland helpen versterken want aantrekkelijker maken voor investeerders in de woningbouw.

De huidige particuliere woning- en kamerverhuur is alleen nog mogelijk via hetzelfde landelijke verhuursysteem en dus dezelfde spelregels (zoals het puntensysteem) als die voor de woningcoöperaties die de BasisWoningen en kamers (nu sociale verhuur) verhuren. Zo moet speculatie en snel stijgende huurprijzen door vraag en aanbod worden gedempt. Mogelijk zal een deel van de huurwoningen hierdoor verkocht gaan worden en zo alsnog op de particuliere markt blijven. Geen probleem. Voor andere potentiële verhuurders zal het mogelijk juist een reden zijn wel te gaan verhuren. Waarbij veel zaken rond de verhuur daarbij uitbesteed kunnen worden aan verhuur intermediairs die gekoppeld zijn aan het landelijke verhuursysteem of in samenwerking met lokale woningcoöperaties.

Woningeigenaren als ook verhuurders waar dat kan de mogelijkheid bieden openbare ruimte en/of parkeerplaatsen aan te kopen bij de eigen woning of zo bij het gehuurde te voegen. Ook in het kader van betere en ook minder zichtbare parkeerruimte voor auto’s. De wel gehandhaafde centraler gelegen algemene parkeerruimtes in de straat/wijk krijgen dan een (laag) parkeertarief. Wie geen auto heeft of daarmee overdag langdurig weg is kan de eigen parkeerplaats verhuren (zelf of via de nieuwe overheids-verhuurorganisatie) aan wie extra parkeerplaats(en) wil of (vaak) op bezoek is.

In 2045 moeten de Nederlandse huishoudens en bedrijfsgebouwen onafhankelijk zijn van het gebruik van aardgas en de daarvoor veelal ombouw van het bestaande gasnet en cv- en heetwaterapparatuur naar gebruik van nu groene waterstof gerealiseerd zijn. Alle woningen en ook bedrijfsgebouwen zijn vanaf 2035 energieneutraal.

En verder. Algemene voorzieningen in krimpgebieden moeten op peil blijven, bijvoorbeeld met openbaar vervoer op maat en mobiele zorgverlening. Actief overheidsbeleid om krimpgebieden weer aantrekkelijker te maken voor wonen en werken. Zo kan iemand die huurt landelijk reageren op huurwoningen met bestaande woonduur. De huidige regionale verdeling vervalt. Er komt ook een betere bescherming tegen wanprestaties van projectontwikkelaars en aannemers. Het ombouwen van leegstaande panden (kantoren, winkels, scholen) naar een nieuwe (woon)bestemming wordt verder gestimuleerd.

De 12 (of 16 in mijn De Nederlanden visie) provincies vormen een sluitend vangnet voor de opvang van dak- en thuislozen. Er komt een duurzaam wijken-beleid: veiligheid en leefbaarheid staan voorop. De NIBUD-normering moet soepeler worden toegepast zodat een eigen woning voor meer mensen (starters, flexwerkers, ZZP’ers) bereikbaar wordt. Bouwleges moeten omlaag want een bouwvergunning mag geen melkkoe voor de overheid zijn. De woningcorporaties mogen dus niet meer concurreren in het segment vrije sector.

Verder komt de voorrangsstatus voor nieuwe Nederlanders met een verblijfsvergunning te vervallen. Wel geldt hun verblijfsduur sinds registratie in Nederland als woonduur. Er wordt ook kritischer gekeken naar andere groepen die een voorrangsstatus krijgen nu. Eigen verantwoordelijkheid en aandeel in de ontstane situatie speelt hierbij belangrijkere rol. Banken moeten eerder hypotheken verstrekken aan mensen met een tijdelijk contract. Verruimde mogelijkheden tot het boetevrij aflossen van hypotheken. OZB (Onroerend Zaak Belasting) komt te vervallen. De verhuurdersheffing wordt afgeschaft.


Terug INDEX


X


Terug INDEX


Y


Terug INDEX


Z

ZORGVERZEKERING – Er komt een BasisZorgverzekering als onderdeel BasisVerzekering binnen BasisBijdrage-stelsel (zie SOCIALE STELSEL) met o.a. basis tandarts-, fysiotherapie- en geestelijke gezondheidszorg daarin. De Overheid verzorgt dus een collectieve BasisVerzekering voor naast ziektekosten ook uitvaart-, -rechtsbijstand, inboedel- en aansprakelijkheidsverzekering per persoon. Alleen de aanvullende verzekeringen blijven domein van huidige commerciële zorgverzekeraars. Het eigen risico wordt afgeschaft. De vermogensinkomensbijtelling vervalt ook. De BasisBank DNL (BBDNL..nu Sociale Verzekeringsbank SVB) voert deze BasisVerzekering uit.

ZWANGERSCHAPS- EN OUDERSCHAPSVERLOFMaximaal 3 maanden betaald (100% brutoloon) zwangerschapsverlof voor de (officieel) berekende bevallingsdatum. Na de geboorte periode ouderschapsverlof van in totaal 12 maanden. Welke door de ouder(s) zelf verdeeld mag worden tussen de werkende ouders of een ouder en een verzorger gedurende het eerste levensjaar van het kind(eren bij meerling). Daarbij wordt 75% van hun brutoloon vergoed en vervalt de plicht voor doen aangifte inkomstenbelasting in dat deel van het jaar. De nieuwe Nederlandse staatsburger ontvangt na aangifte van de geboorte direct de BasisBijdrage (zie SOCIALE STELSEL). Vanaf de 1e verjaardag is het kind opvang/schoolplichtig (zie onder ONDERWIJS).

ZWARTE PIET EN SINTERKLAASZwarte Piet blijft wat mij betreft ook zwart/donker qua huidskleur. Want zoals ik het zie was hij indertijd een donkere Noord-Afrikaanse Moorse oud edelman die tot slaaf was gemaakt en naar Spanje overgebracht. Daar werd hij door de goedheiligman Sinterklaas, die hem aantrof bij een rijke Spaanse grootgrondbezitter, vrijgekocht. Daarna was hij vrij man opgeklommen tot edelman maar besloot hij de oude Sint te blijven helpen in zijn tochten der vrijgevigheid richting vooral arme kinderen. Geholpen door zijn eigen kinderen en andere Moorse en niet Moorse ex-slaven.

Of..als je geen link wilt leggen met slavernij dan was het kinderfeest indertijd een initiatief van de christelijke Sinterklaas en een islamitische Moorse edelman en zijn familie om, in het Spanje toen ten tijden dat er grote spanningen waren daar tussen de christenen en moslim bevolkingsdelen, zo via een feest voor de kinderen van beide geloofsgroepen tot meer verbroedering en begrip voor elkaar te komen.

In zoverre het verhaal.  Zwarte Piet hierbij sowieso dus wel respectvol en natuurgetrouw vormgeven, dus niet heel stereotype zoals nu vaak gebeurt(de), en door de felle discussie onder volwassenen zelfs vaker gebeurd en dus gewoon onnodig, racistisch en kwetsend is. Al zijn er ook hele gekke pieten, zijn er ook LGBTI pieten en helpen er ook hulppieten van andere huidskleur en origine mee. Want anders kan Sint en zijn Moorse vriend en familie het vele werk niet aan. Zo wordt Sinterklaas weer een echt kinderfeest van ons allen, waar iedereen die dat wil op zijn manier aan deel kan nemen..en tegelijkertijd elk jaar voor en op 5 december een moment om ook de negatieve aspecten van de slavernij toentertijd te belichten op school en ook tijdens het feest. Als je die verhaallijn kiest althans. Of het spanningsveld dus tussen beide religies en die in het algemeen.


Terug INDEX